Godina Jimmaatti dhaabbatni Mit-Mootummaa ‘CORDAID’ tajaajila fayyaa kennuuf jedhame.

Godina Jimmaatti dhaabbatni Mit-Mootummaa 'CORDAID' tajaajila fayyaa kennuuf jedhame.

Godina Jimmaatti dhaabbatni Mit-Mootummaa ‘CORDAID’ tajaajila fayyaa kennuuf jedhame.

Godina Jimmaatti dhaabbatni Mit-Mootummaa ‘CORDAID’ tajaajila fayyaa bu’a qabeessa hawaasaaf kennuuf hojii isaa eegale.

Dhaabbatni kun Pirojektii haaraan kanaan hojiiwwan damee fayyaa keessattuu tajaajila fayyaa haadholiifi daa’immaniirratti hawaasa fayyadamaa gochuuf mala faayinaansii bu’aa irratti xiyyeefate (PBF) diriirsuurratti akka hojjatu ibseera.

Hojiin kun Aanolee Godina Jimmaa 13 keessatti kan argaman Hospitaalota 5 fi buufataalee Fayyaa 65 kan uwwisu yemmuu ta’u,deeggarsa Imbaasii Nezerlaadiin Doolaarrii Ameerikaa Miliyoonni 16 hojii kanaaf ramadameera.

Sirni baniinsa hojii dhaabbatichaa kaleessa Magaalaa Aggaarootti gaggeeffamerratti kan argaman Bulchaan Bulchiinsa Godina Jimmaa Obbo Abdulhaakim Muluu dhufaatii dhaabbatichaatiif galateeffatanii, milkaa’ina karoora qabameetiif qindoomina cimaan ni hojjanna jedhaniiru.

Sirnicharratti Ambasaddarri Ittaanaa Imbaasii Nezerland kan ta’an ‘Thijs Woudstra’ dabalatee hoggantoonni ol’aanoon dhaabbata ‘CORDAID’,Ministeera Fayyaa Federaalaa, Biiroo Eegumsa Fayyaa Oromiyaa fi qaamoleen garagaraa qooda irratti fudhataniiru.

Keessummoota kanneenniif mul’ifuu Aadaa Jimmaa kan ta’e Bunni Arabikaa karaa Bulchaa Bulchiinsa Godinaatiin kennameera.
Kominikeeshinii Godina Jimmaatu gabaase.

Facebook Comments