Guyyaan alaabaa 12ffaan Wiixata dhuftu, Onkololeessa 3, bara 2012 kabajama jedhame.

Guyyaan alaabaa 12ffaan Wiixata dhuftu, Onkololeessa 3, bara 2012 kabajama jedhame.

Guyyaan alaabaa 12ffaan Wiixata dhuftu, Onkololeessa 3, bara 2012 kabajama jedhame.

Guyyichi mata duree “Alaabaan keenya bu’aa Ida’amuu sabdaneessummaa fi Bu’uura Tokkummaa keenyati.” jedhuun kan kabajamu ta’uu Manni Maree Bakka Bu’oota Ummataa beeksiseera.

Guyyichi heera mootummaa FDRI keeyyata 3 bu’uura godhachuudhan; labsii lakkoofsa 654/2001 akkasumas labsii fooyya’e lakkoofsa 863/2006 keeyyata 2, waggaa waggaadhan baatii Onkololeessaa torbee jalqabaa Wiixata akka kabajamu tumameera.

Alaabaarratti ilaalcha jiru karaa demokraatawa ta’een keessummeessun barbaachisaa ta’uu manni marichaa eerera.

Amma murtee biroorra ga’amutti alaabaa heeran ragga’erratti ejjennoo qabachuun ni barbaachisa jedheera..”

Facebook Comments