Holqi Soof Umar Galmee ‘UNESCO’tti galmaa’uuf qohiin hundi xumuramuu Biiroon Aadaa fi Tuurizimii Oromiyaa beeksise.

Holqi Soof Umar Galmee ‘UNESCO’tti galmaa’uuf qohiin hundi xumuramuu Biiroon Aadaa fi Tuurizimii Oromiyaa beeksise.

Holqi Soof Umar Galmee ‘UNESCO’tti galmaa’uuf qohiin hundi xumuramuu Biiroon Aadaa fi Tuurizimii Oromiyaa beeksise.

Hogganaan itti aanaa Biiroo Aadaa fi Tuurizimii Oromiyaa Obbo Kabbadaa Deessisaa akka OBN tti himanitti, galmee yerootiin kan ture Holqi Soof umar ‘UNESCO’tti galmaa’uuf wanti hundi xumurame murteetu eeggamaa jira.

Holqi Soof Umar garee ogeessotaa ‘UNESCO’ irraa ergamaniin qoratamuu kan eeran Obbo Kabbadaan, holqichi hambaa addunyaa ta’ee akka galmaa’uuf murtii xumuraa qofatu eeggamaa jira jedhan.

Hambaalee Oromiyaan qabdu duraa duubaan hambaa addunyaa tahanii akka ‘UNESCO’tti galma’aniif tattaaffiin eegalame cimee kan itti fufu tahus himaniiru.

Oromiyaarraa hanga ammaatti Sirni Gadaa Oromoo fi Bosanni Yaayyoo hambaa addunyaa tahuun ‘UNESCO’tti kan galmaa’an yoo tahu,Malkaa Qunxuree,Paarkiin Biyyaleessa Gaarrewwan Baalee fi Dirreen Sheek Huseen ammoo galmee yeroo ‘UNESCO’ irraa akka jiran beekkameera.

Masfin Tashoomaatu gabaase.

Facebook Comments