Hoomaan Awwaannisaa Aanaalee Godina Harargee Bahaa mul’achuu isaa himame.

Hoomaan Awwaannisaa Aanaalee Godina Harargee Bahaa mul’achuu isaa himame.

Hoomaan Awwaannisaa Aanaalee Godina Harargee Bahaa Cinaaksan, Jaarsoo,Kombolchaa,Meettaa fi Gooroo Guutuu keessatti mul’achuu isaa, Waajjirri Qonnaa fi Qabeenya Uumamaa Godinichaa himeera.

Itti Gaafatamaan Itti Aanaa Waajjira Qonnaa fi Qabeenya Uumamaa Godina Harargee Bahaa, Obbo Saahalim Nigaatuu akka godinichaatti, yeroo ammaa hoomaan Awwaannisaa aanaalee Godinichaa jaha araddaalee 25 keessatti mul’ateera.

Weerara kana to’achuuf bifa aadaa fi biifaan keemikaala hojjetamaa jiraas jedhameera.

Weerara Hoomaa Awwaannisaa kana to’achuuf tumsa qaamolee hawaasa hundaa waan barbaaduuf hunduu waliif birmachuun qabaan dhaamsa, Obbo Saahalim Nigaatuuti.Maddi:Waajjira  Dhimmoota Kominikeeshinii Harargee Bahaati.

Facebook Comments