Imalli haaromsaa Itiyoophiyaa falaasama ida’amuu Ministira Muummee Itiyoophiyaa Dr.Abiyyi Ahimad irratti xiyyeeffatanii kan raawwataman ta’u

Imalli haaromsaa Itiyoophiyaa falaasama ida’amuu Ministira Muummee Itiyoophiyaa Dr.Abiyyi Ahimad irratti xiyyeeffatanii kan raawwataman ta’u

Imalli haaromsaa Itiyoophiyaa falaasama ida’amuu Ministira Muummee Itiyoophiyaa Dr.Abiyyi Ahimad irratti xiyyeeffatanii kan raawwataman ta’u jedhan Pirezedaantiin Itiyoophiyaa Aadde Saahilawarqi Zawudee.
Falaasamni Ida’amuu immoo Kaayyoowwan gurguddoo biyyaa sadii irratti xiyyeeffata.
1.Biyyatti keessatti kan argaman carraa siyaasaa fi dinagdee kunuunsuun babal’isuu.
2.Dogoggoroota baroota darban keessa mudatan sirreessuu fi.
3. Fedhii fi faayidaa dhaloota dhufuu milkeessuu akka ta’es himanii jiru.
Dhimmoonni kun sadeenis galmoota gurguddoo sadii milkeessuuf kan oolanidha Isaanis:
1Tokkummaa biyyaa cimsuu
2.Kabaja uummataa eegsisuufi
3.Badhaadhina fiduudha jedhamee jira.

Gama biraatiin Hirmaannaa dubartootaa fi walqixxummaa koorniyaa mirkaneessuuf xiyyeeffannoo addaan kan hojjetamu ta’uu Pireezidaanti Saahilaworqi Zawudee himan.
Dubartoonni waldaaleen gurmaa’anii iddoo hojii fi liqii akka argataniif kan hojjetamu ta’as jedhan.

Guddinaa fi misooma biyya tokkoo barnoota malee fiduun hin danda’amu jedhan Pireezidaanti Saahilaworqi Zawudee.
Qulqullina barnootaa mirkaneessuuf qaamolee qooda fudhattootaa shanan waliin kan hojjetamu ta’uu himaniiru.
Sirna barnoota haaraa roodmaappii hojiirra oolchuuf bara kana hojiin jalqabbii ni hojjetama.

Ciccitiinsa humna ibsaa hir’isuuf lakkooftuu fi tiraanisfoormarin baay’inaan hojiirra akka oolaniif kan hojjetamu ta’uu Pireezidaanti saahilaworqi Zawudee himan.
Bara kana ji’a Muddee keessa Saatalayitii gara hawaatti erguuf qophiin xumuramuu himaniiru.
Saatalayiitiin kun humna ogeessota biyyaa keessaan kan too’atamu ta’uufi ijaarsi giddugala isaa xumuramaa jiraachuu himaniiru.

Rakkoo hojii dhabdummaa hir’isuuf damee Teeleekomunikeeshinii fi Invastimantii fooyyessun barbaachisaa ta’uu Pireezidaanti Sahilaworqi Zawudee himan.
Gama diinagdeenis hojiileen gurguddaan kan hojjetaman ta’uu himaniiru.
Hojiilee fooyya’iinsa diinagdee maayikiroo, invastmantii fi teelekoominikeeshinii kan hojjetaman ta’uu eeraniiru.
Dhaabbilee teekinooloojiin ammayyeessuun hojii gurguddaa bara kana keessa karoorfames ta’uu himaniiru.
Dargaggootaaf carraa hojii biyyaa alaa fi biyya keessaa barbaaduun leenjii ga’aa keennu akka hirmaataniif ni hojjetama jedhaniiru.
Warshaaleen sukkaaraa biyyaattii harki caalmaan gara dhuunfatti kan jijjirraaman ta’a jedhan.
Hojiin ijoo biraa bara kanaa damee industirii cimsuudha. kana gochuunis oomishtummaa dachaan dabaluun bu’uura kaa’ama.
Gama raabsaa calla guddistuunis bara oomishaa kanatti xaa’oo keemikaalaa toonii miiliyoona 1.7 raabsuun danda’ameera.
Oomisha qonnaa alaa galan kanneen akka qamadii alaa galchuu dhiisuuf xiyyeeffannnoon hojjetama jedhan.
Baadiyyaatti pirrojektii dhaabbilee bishaan dhugaatii kuma 50 fi magaalatti piroojektii 60 milkeessuuf karoorri qabameera.
Filannoon bara kana kaara nagaa fi bilisa ta’een akka raawwatamuuf qaamolee garaagaraa waliin akka hojjetamuu Pireezidaanti Saahilawoqr Zawudee himan.
Filannoowwaan darbaniirraa barachuun amanammummaan akka raawwatamu ni taasifama.
Hojiilee gama siyaasan hojjetamuu qabanis Mootummaan dirree siyaasaa bal’isuuf bu’uura seeraan hojjeta.
Filannoo bara kanaas rakkoolee filannoo baroota darbe nu muudatan furuun filannoon haqa qabeessa, bilisa fi demokiraatawa akka ta’uuf ni hojjetama jedhaniiru.
Qaamoleen siivikii, koomishiniin filannoo fi koomishiiniin mirga namoomaa milkaa’ina filannoo kanaaf yeroo kamiiyyuu caalaa ni hojjetu.
Filannoo biyyaalessaan alas dhimmoonni murtoo ummataa barbaadan bu’uuruma sirna demokiraasii dagaagsaniin kan raawwatamu ta’a jedhan.
Riifoormiwwaan hojjitti hiikuun abbootiin murtii bilisummaan akka hojjetaniif kan hojjetamuu ta’a.
Kanaafiis waltajjii hubannoo uumuu ni gaggeeffama jedhan.
Qaamoolen nageenyaa rakkoon osoo hin uummamin ittisuu fi erga uummameen booda yeroo gabaaba keessatti furuuf humni isaanii akka cimuuf ni hojjetama.
Hojiin riifoormii qaamolee nageenyaa federaalaas ta’ee naannolee cimee kan itti fufu ta’uu pireezidaanti Saahilawarqi Zawdee ibsaniiru.
Rakkoo buqqaatii bara darbe muudateen namoota miiliyoona 2 buqqa’an keessaa yeroo ammaa kana namoonni kuma 100 hin caalle qofti hafuun ibsaniiru.
Mariin nageenyaa lammiilee biyyaatti mara waliin akka raawwatamuuf fi nageenya lammiilee mirkaneessuuf qaamolee nageenya waliin ni hojjetama jedhan.
Nageenyi qabeenya qaalii sammuu fi harka keenya keessa jiruudha jedhan
Qabeenyi walitti qabannee jiraannu bilisummaa keenyaa fi dhaga’amummaa sadarkaa addunyaatti qabnuudha jedhan Pireezidaantiin Itiyoophiyaa Addee Sahilaworqi Zewudee.
Biyyii kan jiraattu wal harkaa fuudhinsa dhaloota biyyatitiin ta’uus himaniiru.

Facebook Comments