Imalli haaromsaa Itiyoophiyaa falaasama ida’amuu Ministira Muummee Itiyoophiyaa Dr.Abiyyi Ahimad irratti xiyyeeffatanii kan raawwataman ta’u

Imalli haaromsaa Itiyoophiyaa falaasama ida’amuu Ministira Muummee Itiyoophiyaa Dr.Abiyyi Ahimad irratti xiyyeeffatanii kan raawwataman ta’u

Imalli haaromsaa Itiyoophiyaa falaasama ida’amuu Ministira Muummee Itiyoophiyaa Dr.Abiyyi Ahimad irratti xiyyeeffatanii kan raawwataman ta’u jedhan Pirezedaantiin Itiyoophiyaa Aadde Saahilawarqi Zawudee.

Falaasamni Ida’amuu immoo Kaayyoowwan gurguddoo biyyaa sadii irratti xiyyeeffata.

1.Biyyatti keessatti kan argaman carraa siyaasaa fi dinagdee kunuunsuun babal’isuu.

2.Dogoggoroota baroota darban keessa mudatan sirreessuu fi.
3. Fedhii fi faayidaa dhaloota dhufuu milkeessuu akka ta’es himanii jiru.
.
Dhimmoonni kun sadeenis galmoota gurguddoo sadii milkeessuuf kan oolanidha Isaanis:
1Tokkummaa biyyaa cimsuu
2.Kabaja uummataa eegsisuufi
3.Badhaadhina fiduudha jedhamee jira.

Facebook Comments