Jilli hoggansa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Pirezidaantii itti Aanaa Obbo Shimallis Abdiisaatiin durfamu hojii misooma qonnaa Godina Arsii Lixaa daawwate.

Jilli hoggansa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Pirezidaantii itti Aanaa Obbo Shimallis Abdiisaatiin durfamu hojii misooma qonnaa Godina Arsii Lixaa daawwate.

Jilli hoggansa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Pirezidaantii itti Aanaa Obbo Shimallis Abdiisaatiin durfamu hojii misooma qonnaa Godina Arsii Lixaa daawwate.

Jilli kun qonna garbuu Biiraa dargaggoonni kanaan dura hojii hin qabne waldaan gurmaayanii kilaasteraan qotan daawwate.

Dargaggonni 500 ta’an lafa hektaara 83 ta’u paakeejii guutuun misoomsaa jiru.

Mootummaan Teeknolojii qonnaa bal’inaan dhiyeessuun omishtummaa guddisuuf xiyyeeffaannaan hojjataa jiraachuu Pirezidaantii itti aanaa Mootummaa Naannnoo Oromiyaa Obbo Shimmallis Abdiisaa himan.

Sirni qonnaan bulaaf liqiin ittiin dhiyaatus akka fooyya’u dubbatan.

Qonni naannoo baadiyyaatti carraa hojii bal’inaan uumuu hojjatamaa jiraachuu ammoo Sadarkaa Pirezidaantii Itti Aanaatti Qindeessaa Kilaastera Misooma Baadiyyaa Dr. Girmaa Amantee himan.

Daawwannaa kanarratti hoggansi sadarkaa naannoo fi Godina akkasumas hawàasni aanaalee Kofalee fi Qoree hirmaataniiru jechuun kan gabaase Muktaar Huseen.

Facebook Comments