Jilli ummata walaayitaa bakka bu’e Pireezdaanti Mootummaa Naannoo Oromiyaa fi Abbootii Gadaaf kennaa laatan.

Jilli ummata walaayitaa bakka bu’e Pireezdaanti Mootummaa Naannoo Oromiyaa fi Abbootii Gadaaf kennaa laatan.

Jilli ummata walaayitaa bakka bu’e Pireezdaanti Mootummaa Naannoo Oromiyaa fi Abbootii Gadaaf kennaa laatan.

Jilli Ummata Walaayitaa bakka bu’e Itti aanaa Pireezdaanti Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa fi Abbootii Gadaaf Waajjira Pireezdaanti Mootummaa Naannoo Oromiyaatti argamuun kennaa uffata Aadaa,Eeboo fi Gaachana kenneera.

Kana malees suuraa Abbaa Jifaar fi Mootii Walaayitaa kan ta’an Mootii Xoonaa mallattoo nageenyaa ofirraa qabu Mootummaa Naannoo Oromiyaatif keennaniiru.

Kennaa Ummata Walaayitaa bakka buutotaan kenname kana Itti Gaafatamaa Waajjira Pireezdaanti Obbo Seefuuddiin Mahaadi Itti Aanaa Pireezidaantii bakka bu’un fi Abbootiin Gadaa waliin fuudhataniiru.

Jilli kun jala bultii ayyaana Irreechaa Finfinnee irraa kaasee Irreecha Hora Finfinnee fi Hora Harsadii irratti hirmaachuun aadaafi duudhaa qaban ummata addunyaaf calaqqisuun tokkummaa ummata Oromoofi sabaa fi sablammootaa wajjiin qabu agarsiisuun kennaa qaban ammoo guyyaa har’aa
Itti Aanaa pireezdaanti Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa fi Abbootii Gadaaf kennun jaalalaa fi tokkummaa qaban agarsiisanii jiru.

Obbo Seeyfuddiin Mahaadii wayita kennaa ummata Walaayitaatin kenname fudhatan akka jedhanitti walitti dhufeenyi ummata Oromoo fi Ummata Walaayitaa kan har’a eegale otuu hin ta’in dhaloota afuriif kan tureedha jedhaniiru.

Jilli ummata Walaayitaa jala bultii ayyaana Irreechaa irraa kaasee hirmaachuun obbolummaa ummata Oromoo wajjiin qabu ifaan agarsiiseera.

Miidhaginaafi hawwattummaa Ayyaana Irreechaaf gaheen sabaafi sablammootaa guddaa ture kan jedhan Obbo Seeyfuddiin,ummanni walaayitaa ammoo walitti dhufeenya isaa caalmaatti kan itti cimsateedha.

Obbo Seeyfuddin kennaa kennameef maqaa Itti aanaa Pireezdaanti fi Ummata Oromootin galateeffachuun walitti dhufeenya yeroo dheeraa qabnu cimsuudhaaf xiyyeeffannaadhaan ni hojjetamaa jedhaniiru.

Itti Gaafatamaan Qajeelcha Aadaa,Turizimii fi Ispoortii Godina Walaayittaa Obbo Tsaggaaw simoon nuti ayyaana Irreechaa jala bultiirraa kaasee hirmaachuu keenyaan gammachuun keenya dachaadha jedhaniiru.

Ayyaanni Irreechaa ayyaana keenya ayyaanicha yoo kabajnuus akka ayyaana keenyaa fudhachuudhaan akka ta’e himanii jiru.

Ayyaana Gifaataa Walaayittaa irratti Mootummaan Naannoo Oromiyaa fi Ummanni Oromoo gammachuudhaan hirmaachuun obbolummaa nuf qaban ifaan nuf agarsiisanii jiru.

Nutis kan dhufne Ayyaana Irreechaa irratti hirmaachuuf qofa otuu hin ta’in, Mootummaa Naannichaafi ummata Oromoo galateeffachuuf akka ta’e dubbataniiru.

Obbo Tsaggaaw walitti dhufeenyi ummattootaa dhaloota afuriif ture caalmaatti cimsuun falaasama ida’amuutin yeroo ammaa biyyi keenya jijjiirama fidaa jirtu ceesisuuf adda durummaan ni hojjetamaas jedhaniiru.

Jila kanaaf Obbo seeyfuuddin fi Abbootiin Gadaa ummata Oromoo bakka buu’un uffata Aadaa Oromoo kennanii jiru.
BDHKMNOtu gabaase.

Facebook Comments