Kitaabni mata dureen isaa ‘Maddamar’ ykn ‘Ida’amuu’ jedhamu Ministira Muummee Itoophiyaa Dr.Abiy Ahimadiin barreeffame har’a ebbifama.

Kitaabni mata dureen isaa ‘Maddamar’ ykn ‘Ida’amuu’ jedhamu Ministira Muummee Itoophiyaa Dr.Abiy Ahimadiin barreeffame har’a ebbifama.

Kitaabni mata dureen isaa ‘Maddamar’ ykn ‘Ida’amuu’ jedhamu Ministira Muummee Itoophiyaa Dr.Abiy Ahimadiin barreeffame har’a ebbifama.
Eebbi kitaabichaa magaalota adda addaa 20 keessatti guyyaa har’a ni raawwata.
Sirna ebba kitaaba kanaa irratti namoonni beekamoon, jaarsoliin biyyaa fi jiraattonni naannichaa ni hirmaatuus jedhameera.
Kitaabni kun Afaan Oromoo, afaan Amaaraa fi afaan Ingiliziitin kan qophaa’e yoo ta’u, koppiiwwan miiliyoonni 1 maxxanfame gurguramaa jira.
Gatiin kitaaba kanaa Birri 300 yoo ta’u, galiin argamu ijaarsa mannneen barnootaa naannolee gara gagaraaf kan oolu ta’a jedhameera.
Otuma jennuu Falaasamni Ministira Muummee Dr.Abiyyi Ahimad ‘Ida’amuun’ kun maal jechuudha?
Ida’amuun Maalii? Ida’amuun:
 Bu’aa argame kan baldhisu,dogonggora kan sirreessuu fi faayidaa fuulduratti argamu kan kabachisuudha.
 Daandii gara badhaadhinaatti geessuudha.
 Sirni ijaarru Kaapitaalizimii Tarkaanfataadha.
 Kan waa hunda xiinxalu,murna dhabeessaa fi rakkoo biyyaaleessaa irratti kan fuulleefateedha.
 Ijaarsa dhaabbilee irratti xiyyeefata.

Ida’amuu fi Falaasama Siyaasaaa
 Rakkoolee Biyyaaleessaa haala qabatamaa amma keessa jiruurratti xiyyeeffata ykn kaasa.
 Beekumsa idil-addunyaarraa muuxannoo fudhata.
 Ofirraa barachuun of sirreessaa deema.
 Walfalmirraa mariif dursa kenna.

Miidhaa Ida’amuu Dhabuu
• Ida’amuu dhabuudhaan hiyyummaa,gadadoo fi addaan bittinaa’uun qunnamuu mala.
• Ida’amuun filannoo qofa otoo hin tayiin,carraa waloo keenya boru kan ittiin murteessinuudha.
• Ida’amuun alatti yaadi gara biraa yoo jiraate haala gaariin hubata.
• Yaada gara biraa biyyaaf fayyadu akka dinatti hin farraju.

Facebook Comments