Manni Maree IMX Godina Baalee qoodafudhatoota seektara IMX waliin marii’achuun himame.

Manni Maree IMX Godina Baalee qoodafudhatoota seektara IMX waliin marii'achuun himame.

Manni Maree IMX Godina Baalee qoodafudhatoota seektara IMX waliin marii’achuun himame.
Marii kanarratti qindominaan hojjechuun,carraa hojii uumuu fi wabii nyaata mirkaneessuuf murteessaa ta’uun himameera.
Liqii yeroon deebisisuu fi liqiin kenname kaayyoo jedhameef oolusaarratti,sirni hordoffii fi deeggarsaa Xiyyeefannoo argachu qaba jedhan.
Karoora hojii bara 2012 Mana Maree IMX Godina Baaleerrattis marii’atameera.
Abdurazzaq Muhammadtu Roobeerra gabaase.

Facebook Comments