Mootummaan fooyya’iinsa diinagdee biyya keessaa hojiirra oolchuuf hojjechaa jiraachuu Ministirri Maallaqaa obbo Ahimad Shidee ibsan.

Mootummaan fooyya'iinsa diinagdee biyya keessaa hojiirra oolchuuf hojjechaa jiraachuu Ministirri Maallaqaa obbo Ahimad Shidee ibsan.

 

Ministirichi dhimma riifoormii diinagdee biyya keessaa irratti dhaabbilee faayinaansii , ogeeyyii diinagdee fi qooda fudhattoota kaan waliin mari’ateera.

Marii kanarratti kan argaman ministirri Maallaqaa obbo Ahimad Shidee , guddina diinagdee biyyaa itti fufsiisuun gara badhaadhinaatti ceesisuuf mootummaan hojjechaa akka jiru ibsaniiru.

Rifoormii diinagdee biyya keessaa waggaa sadiif qophaa’e kanaaaniis seektaroonni dhuunfaa xiyyeeffannaa guddaa kan argatan ta’u himaniiru.

Riifoormiichi diinagdee maakroo ,riifoormii caaseffamaa fi riifoormii seektaraa irratti kan xiyyeeffate ta’uu sanadicha kan dhiyeessan deetaan ministeeraa ministeera maallaqaa Dr.Iyyoob Takkaalinyi ibsaniiru.

seektaroonni qonnaa , maanufaakcharii , turiizmii fi kanneen biroo irratti kan xiyyeeffatu akka ta’e Dr.Iyyoob himaniiru.

Hirmaattoonni marichaatiis diinagdee biyya keessaa cimsuuf mariin akkasii taasifamuun isaa gaarii ta’uu eeruun , riifoormiin diinagdee biyyaa guddisuuf bahe kun rakkoo diinagdee biyyaa furuuf kan gargaaruudha jedhaniiru .

Riifoormicha keessatti wantoonni xiyyeeffannoo argachuu qabaniis kaasaniiru.

Qaawwan hoggansa diinagdee irratti mul’achaa jiran furaa deemuun barbaachisaa akka ta’e fi dandeettii raawwachisummaa cimsuuf ogeeyyii biyya alaa fi biyya keessaatiin fayyadamuun kan hojjetamu ta’uu kan ibsan ammoo Bulchaan Olaanaa Baankii Biyyaaleessaa Dr.Yinnaagar Dasseeti.

Hojiirra oolmaa riifoormichaatiif qaamooleen dhimmi ilallatu hundi gahee isaanii bahuu akka qabaniis Dr Yinnaagar ibsaniiru.

Girmaa Hundeetu gabaase.

Facebook Comments