Muummicha Ministeeraa FDRI Dr. Abiyyi Ahimad Badhaasa Noobelii Nageenyaa Idil Addunyaa Injifachuu

Muummicha Ministeeraa FDRI Dr. Abiyyi Ahimad Badhaasa Noobelii Nageenyaa Idil Addunyaa Injifachuu

Kabajamoo Muummicha Ministeeraa FDRI Dr. Abiyyi Ahimad Badhaasa Noobelii Nageenyaa Idil Addunyaa Injifachuu isaanii Ilaalchisee Ergaa Baga Gammaddanii Pirezidaantii itti aanaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa Dabarsan.

Kabajamaa Ummata Oromoo
Kabajamtoota Sabaa fi sablammootaa fi Ummattoota Itoophiyaa
Kabajamoo Ministira Muummee Dr. Abiyyi Ahimad badhaasa guddicha idil addunyaa Noobelii Nageenyaa bara 2019 injifachuun seenaa haaraa biyya keenyaa fi Afrikaaf galmeessuuisaaniif baga gammaddan baga gammanne!

Itoophiyaanonni yeroo garaa garaa sadarkaa idil addunyaatti seenaa ummata gurraacha boonsu hojjechuun beekamu. Kanaafis seenaan Injifannoo gaarren Aduwaa irratti gonfannee fi injifannoon dirree atileetiksii idil addunyaatti galmeessine Itoophiyaaf qofa osoo hintaane Ardii Afrikaafuu kabaja olaanaa argamsiise.
Dachee keenyaaf gootota biqilchuun aadaadha! Ammas Goota Ilma Abbaa Gadaa, Kabajamoo Ministira Muummee Itoophiyaa, Dr Abiyyi Ahimad nuuf gumaachitee jirti.

Kabajamoo Dr Abiyyi Muummee Ministiraa biyya keenyaa ta’anii turtii yeroo gabaabaa keessatti hojii ajaa’ibsiisaa hojjetaniin badhaasa Nobilii idil- addunyaa injifachuun biyya keenyaaf seenaa haaraa hojjechuun isaanii kan hunda keenya boonsedha.
Haala biyya keenya keessatti hanga ammaa baratamee hin beekneen hojii dipiloomasii cimaa biyyoota Gaanfa Afrikaa keessatti hojjetaniin naannoon yeroo dheeraaf rakkoo keessa ture nagaa fi tasgabbii akka qabaatu gochuun yeroo muraasa keessatti injifannoo olaanaa galmeessaniiru.

Biyya keessattis riifoormii geggeessaniin haala hin baratamneen jijjiirama galmeessisaa jiru. Lammiilee sababa ilaalcha siyaasaa addaa qabaataniin mana hidhaa keessatti dararamaa turan kumaatamaan lakkaa’aman dhiifamaan akka gadi lakkifaman taasisuu fi Paartileen siyaasaa fi namoonni sababa ilalcha siyaasaatiin biyyaa bahuun waggoota dheeraaf biyya ambaa jiraachuuf dirqamanii turan biyyatti deebi’anii qabsoo siyaasaa karaa qaroomee fi nagaan gaggeessuu akka danda’an dirree siyaasaa bali’isaniiru.

Biyya aadaan dimokiraasii keessatti dagaagee fi wal
jaalalaa fi tokkummaan ummattootaa keessatti mirkanaa’e uumuuf dhaabbilee dimokiraasii cimsuuf kutannoon hojjechaa jiru.

Biyya dhaloota egereef mijooftu uumuuf sochii bal’aa taasisaa jiraniin qulqullina naannoo, dhaabbii biqiltuu fi kunuunsa naannoo irratti ummata biyyattii daangaadhaa hanga daangaatti sochoosuun hojii dhalootaaf fakkeenyummaa qabu hojjetaniiru.

Biyya keenya keessatti rakkoolee yeroo dheeraaf kuufaman, keessattuu kanneen haqummaa dinagdeen walqabatan bu’uura irraa hiikuuf riifoormiiwwan diinagdee hojjechaa jiraniin biyya badhaatee fi fayyadamummaan lammiilee keessatti mirkanaa’e ijaaruuf halkanii fi guyyaahojjechaa jiru.

Kabajamoo Dr. Abiyyi turtii gabaabaa hooggansa isaanii keessatti hojii guguddoo hojjetaniin biyya keessaa fi alatti haala ajaa’ibsiisaa ta’een fudhatama argataniin badhaasa idil addunyaa garaa garaa argachuu danda’uun isaanii geggeessummaa gama hundaan kennaniinf fakkeenya ta’uu isaanii mul’isa.

Oromummaan nageenyaa fi jaalaala. Kabajamoo Dr.Abiyyi ammo duudhaa kanaan guddatan. Kanaaf geggeessummaa yeroo gabaabaa keessatti injifannoo ulfaataa kana gonfatan.

Injifannoon kun kan hunda keenyaa ta’uu beeknee, hundi keenyayyu bakka jirrutti injifannoo caalmaaf akka hojjannu maqaa koo fi maqaa Mootummaa Naannnoo Oromiyaatiin dhaamsa dabarsaa gammachuu guddaa natti dhagahame ibsuun barbaada.

Baga Gammaddan! Baga Gammanne!
Injifannoo irratti Injifannoo!
Obbo Shimallis Abdiisaa
Pirezidaantii itti aanaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa.

Facebook Comments