Nageenya naannoo Oromiyaa mirkaneessuuf hojjechaan jira jedhe mootummaan naannoo Oromiyaa.

Nageenya naannoo Oromiyaa mirkaneessuuf hojjechaan jira jedhe mootummaan naannoo Oromiyaa.

Nageenya naannoo Oromiyaa mirkaneessuuf hojjechaan jira jedhe mootummaan naannoo Oromiyaa.
 
Biiroon Dhimmoota Koominikeeshinii Mootummaa Naannoo Oromiyaa akka beeksisetti, iddowwan walitti bu’insi itti uumamee turetti namoonni yaaddoo nageenyaatiin baqatanii turan gara mana isaaniitti deebi’aniiru.
 
Hiriira torbee darbe geggeeffameen walqabatee rakkoon nageenyaa iddoo tokko tokkotti uumamee ture tasgabbaa’ee, yeroo ammaatti iddoo hundumaatti hawaasni jireenya idilee isaatti deebi’uu eerera.
 
Iddoowwan rakkoon uumamee turetti carraa argataniin rakkoo nageenyaa itti fufsiisuun dantaa siyaasaa ofii galmaan ga’uuf qaamoleen tokko tokko yaalii taasiisanis qindoomina ummataa fi qaamolee nageenyaatin milkaa’uufii hin dandeenye jedheera biirichi.
 
Hirmaannaa fi tumsa ummanni qaamolee nageenyaa waliin taasisaa jiruun, qaamoleen sabaa fi amantaa da’oo godhachuun walitti bu’insa uumuun shakkaman seeratti dhiyaachaa jiru.
 
Mootummaan qaamolee walitti bu’insa uumuu keessatti qooda fudhatan tarkaanfiin seera qabeessa ta’e akka irratti fudhatamu, akkasumas naannoo Oromiyaatti olaantummaan seeraa akka kabajamu hojii eegale cimsee itti fufa jedheera.
 
Hirmaannaan ummanni amma taasisaa jiru cimee itti fufuun sochii mootummaan nageenyaa fi olaantummaa seeraa mirkaneessuuf hojjetuuf murteessaadha jedheera Biiroon Dhimmoota Koominikeeshinii Mootummaa Naannoo Oromiyaa.
Facebook Comments