OSFNA’n A.L.A bara 1996 hundaa’e.Torban Oromoo jedhamee akka beekamuu fi Ispoortii qofa osoo hin taane aadaan Oromoos kan irratti calaqqisu akka ta’e, Pireezidaantii itti aanaan OSFNA Obbo Kamaal kadiir ibsan.

OSFNA'n A.L.A bara 1996 hundaa'e.Torban Oromoo jedhamee akka beekamuu fi Ispoortii qofa osoo hin taane aadaan Oromoos kan irratti calaqqisu akka ta'e, Pireezidaantii itti aanaan OSFNA Obbo Kamaal kadiir ibsan.

OSFNA’n A.L.A bara 1996 hundaa’e.Torban Oromoo jedhamee akka beekamuu fi Ispoortii qofa osoo hin taane aadaan Oromoos kan irratti calaqqisu akka ta’e, Pireezidaantii itti aanaan OSFNA Obbo Kamaal kadiir ibsan.
Wayita hundaa’u garee 6 hirmaachisuun kan jalqabe OSFNA ‘n, erga hundaa’ee kaasee Oromoota diyaaspooraa walitti fiduu keessatti gahee olaanaa bahee jira jedhan.
Kubbaa miilaa, fiigichaa fi sirboonni aadaa Oromoo calaqqisiisan kan irratti mul’atu akka ta’e himan.
Walitti dhufeenya diyaaspooraa Oromoo cimsuun aadaa Oromoo guddisuu keessatti gahee akka bahes dubbatan.
Ameerikaa qofa osoo hin taane ardiiwwan biroo Awurooppaa fi Awustiraaliyaa irraas Oromoonni qooda akka keessatti fudhatan himan.
Walitti dhufeenya diyaaspooraa fi Uummata biyya keessaa cimsuufis hojjetaa jira jedhan.
Jijjiirama biyya keessatti dhufetti gargaaramuun tapha kana Oromiyaa keessatti akka gaggeeffamu qaama dhimmi ilaallatu waliin hojjechaa jirra jedhan.
Dhaloonni seenaa, aadaa fi afaan isaa beekee akka guddatu Oromoon marti hojjechuu akka qabu dhaaman. Akaaluu Baqqalaatu gabaase.

Facebook Comments