Paartiileen Siyaasa Oromoo Qindominaan waliin Hojjechuuf Waliigaltee walii mallatteessan.

Paartiileen Siyaasa Oromoo Qindominaan waliin Hojjechuuf Waliigaltee walii mallatteessan.

Paartiileen Siyaasa Oromoo  Qindominaan waliin Hojjechuuf Waliigaltee walii mallatteessan.

Partileen siyaasaa Oromiyaa kessatti socho’an walli galtee walii wajjiin isaan hojjechisuu danda’u walii mallatessaniiru.

Sirna waliigaltee kanaratti Dura Ta’aan ADWUI fi ODP akkasumas Muummichi Ministeera  Itophiyaa Dr.Abiy Ahimad,Dura ta’aa itti aanaa ODP fi Ministerri  Raayyaa Ittisa Biyyaa obbo Lammaa Magarsaa,Dura ta’aan Adda Bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa,dura ta’aan Kongrasii  Federalistii Oromoo pirofeessar Mararaa Guddinaa,dura taa’aa Adda Dimokraatawa Oromoo obbo Leencoo Lataa fi kanniin biroo dabalatee paartileen Oromiyaa keessa socha’an hoggantoonni paartilee siyaasaa hirmaataniiru.

Ministeerri Muummee Dr. Abiyyi Ahimad wayita kana ergaa dabarsaniin, ‘’jaarraa 21ffaa keessatii akka nama aadaa fi yaada hin qabneetti wal ajjeessuu fi wal arrabsuun siirri miti jedhan.Siyaasa baraas ammayyomsuu qabna jedhan’’.

Yaadoota qabnu iraatti karaa qaroomina qabuun wal mariin fedhii keenya karaa seera qabeessa ta’een galmaan gahuu ni dandeenyas jedhaniiru.

Yaadoota siyaasaa qabnu ummataaf ibsuu fi qabsaa’uuf,ilmi namaa hidhamuu, rakkachuu fi midhamuu hin qabus jehan.

Waan hundumaa karaa nagayaatiin marii’achaa hojjechuu ni dandeenya yaadi jedhu yaada guddaa ta’uu Ministeerri Muummee hubachisaniiru.

Yaadi kun kan asumatti hafu qofa otoo hin ta’iin biyyattii keessatti  dhaabbilee siyaasaa socha’an hundaaf kan hojjetu jedhaniiru ergaa dhaaman keessatti.

‘’keessoo isaatti ofiif nagaya namni hin qabne nama biraaf nagaya kennu hin danda’u.Ofii keenyaaf yaada fooya’aa yoo hin qabaanne warra kaaniif hiruu hin dandeenyu’’ kan jedhan  Ministerri Mummmee,kanaaf wal marii fi walirraa baruun siyaasa biyya keenyaa ammayeessuuf maii’achuu fi waliin hojjechuun baayyee murteessadha jedhaniiru.

Waggoota 30 fi 40 dura Ummata Oromootiin gaaffileen ka’an amma akka gaaffii haarawaatti ka’uu hin qaban kan jedhan Dr. Abiyyi; amma ummata guddachaa jiru fi itti gaafatamummaa olaanaa qabu kana yaadoota haarawa fiduun biyyatti ceesisuu fi gaanfa Afrikaatti akkaata gahee keenya ba’uu dandeenyuratti hojjechuutu nurraa eegama jedhaniiru.

Qaamoolee marii paartilee siyaasaa kana qopheessan kan galateffatan Dr.A biyyi,Ummanni Oromoo kan nurraa eegu kana.Maangudonni Oromoo eessa dhaqan gaaffii jedhuufis kan deebii kennuu fi dhaloota harawaafis barnoota kan kennu jedhaniiru.

Ministerri Muummee Dr.Abiyyi Ahimad filannoon itti deemnu mamii tokko malee ifa,dimokraatawaa fi haqa-qabeessaa ni ta’a.Ummannis kan booda yaada isaatiin qaama kbarbaade filachuuf carraa qabas jedhaniiru.

Paartilee siyaasaa Oromoo jidduutti amma wal marii fi waliin hojjechuun eegalame kun paartilee biyyatti keessatti socha’an hunda biratti guddachuu qaba jedhan.Paartileen siyaasaa haala akkamiin yoo waliin hojjeenne biyyatti ceesisuu dandeenya yaada jedhu irratti ta’anii marii’achuu akka qabanis beeksisaniiru.

Paartileen siyaasaa Oromiyaa kessaa socha’an marii guyyoota lamaaf gochaa turan irratti walliigaluun kalessaa mariisaanii xumuraniiru.

Akkaata waliigaltee walii mallateessaniin faayidaa ummata Oromoorratti waliin hojjechuuf waliigalamuusaa ibsa waloo waliin baasan irraa hubatameera.

Haaluma kanaan paartilee siyaasaa Oromoo qindominaan hojjechisuu kan danda’u,hoggansa Oromoo caayaa tokko jalatti kan gurmeessu Gaaddisni Hoggansa Oromoo akka hunda’uu waliigalameera.

Paartilee siyaasaa jiddutti wayita  waliigalteen dhabamu gaaddisa hoggansa oromoo kanaan furmaata argatas jedhameera.

Naannoo Oromiyaatti walitti bu’insi iubbuu namaa galaafachaa jiru dafee akka dhaabbatu yaamichi kan dhiyaate yoo ta’u, Oromiyaa kessatti wallitti bu’insa dhaabuu fi nageenya mirkanessudhaaf waliin hojjechuuf waliigalaniiru.

Filannoon itti deemamuus haqa-qabeessa,bilisaa fi kan iftooma qabu akka ta’uuf qindominaan hojjechuu fi filannoon Oromiyaa keessatti haala akkamiitiin akka raawwatu marii’achuun murtee dabarsuuf waliigalameera.

Xumura iratti  hoggansi paartileen siyaasaa marii kana irratti qooda fudhatan hunduu sanada waliigalteeratti mallateessaniiru.

 

Facebook Comments