Pireezidaantiin Itti aanaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa Magaalaa Naqamteetti argamuun ergaa dabarsan.

Pireezidaantiin Itti aanaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa Magaalaa Naqamteetti argamuun ergaa dabarsan.

Pireezidaantiin Itti aanaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa Magaalaa Naqamteetti argamuun ergaa dabarsan.

Ummanni Godina wallaggaa gootota hedduu kan baase waan ta’eef isin ummata goota jedhaniiniru.Ummata Godina kanaaf yaadni faalasama ida’amuu kan galeefidhas jedhaniiru.

Ummanni falaasamaafi yaada hin qabne hince’u, kanaaf yaadni gaarii ce’umsa biyyaa keessatti gahee guddaa taphatas jedhaniiru.

Warri har’a habukaatoo federaalizimii fakkatanii dubbachaa jiran kun warra kanaan dura dhiira kolaasaa, gudeedaafi ajjeesaa turaniidha. Kanaaf sobanii of fakkeessu malee yaadni falaasama ida’amuu goonkumaa hingalleeffis jedhaniiru.

Kitaabni Ministirri Muummee keenya barreessan kan duudhaa Oromummaan barraa’ee falaasama ida’amuu irratti xiyyeeffate kan walqixummaan sabaafi sabalammootaa keessatti calaqqisuudha.

Dabalataanis mootummaan federaalaafi Mootummaan Naannoo Oromiyaa Afaanonni shanii fi isaa ol afaan federaalaa akka ta’us ni hojjeta jedhaniiru.

Namni walqixummaa sabaafi sabalammootatti hin amanne abadan abdan kanaan booda Oromiyaafi Itiyoophiyaa hogganuu hin danda’anis jedhaniiru.

Kan ormi waggaa 150tti hin hojjanne nuti waggaa tokkoof walakkaa keessatti hojjechuu dandeenyerra.

Yaada Oromoon waa hojjechuu hin danda’u jedhamee halagaan nutti maxxanaa ture hojjechuu akka dandeenyu hojjannee itti agarsiisneerra. Kanaaf immoo addunyaa guutuutu ragaa nuuf bahas jedhaniiru.

Facebook Comments