Rakkoo hojii dhabdummaa hir’isuuf damee Teleekomunikeeshinii fi Inveestimeentii fooyyessun barbaachisaa ta’uu Pireezidaanti Sahilaworqi Zawudee himan.

Rakkoo hojii dhabdummaa hir'isuuf damee Teleekomunikeeshinii fi Inveestimeentii fooyyessun barbaachisaa ta'uu Pireezidaanti Sahilaworqi Zawudee himan.

Rakkoo hojii dhabdummaa hir’isuuf damee Teleekomunikeeshinii fi Inveestimeentii fooyyessun barbaachisaa ta’uu Pireezidaanti Sahilaworqi Zawudee himan.

Gama diinagdeenis hojiileen gurguddaan kan hojjetaman ta’uu himaniiru.

Hojiilee fooyya’iinsa diinagdee maakiroo, invastmantii fi teelekoominikeeshinii kan hojjetaman ta’uu eeraniiru.

Dhaabbilee teekinooloojiin ammayyeessuun hojii gurguddaa bara kana keessa karoorfames ta’uu himaniiru.

Dargaggootaaf carraa hojii biyyaa alaa fi biyya keessaa barbaaduun leenjii ga’aa keennu akka hirmaataniif ni hojjetama jedhaniiru.

Warshaaleen sukkaaraa biyyaattii harki caalmaan gara dhuunfatti kan jijjirraaman ta’a jedhan.

Hojiin ijoo biraa bara kanaa damee industirii cimsuudha. kana gochuunis oomishtummaa dachaan dabaluun bu’uura kaa’ama.

Gama raabsaa calla guddistuunis bara oomishaa kanatti xaa’oo keemikaalaa toonii miiliyoona 1.7 raabsuun danda’ameera.

Oomisha qonnaa alaa galan kanneen akka qamadii alaa galchuu dhiisuuf xiyyeeffannnoon hojjetama jedhan.

Baadiyyaatti pirrojektii dhaabbilee bishaan dhugaatii kuma 50 fi magaalatti piroojektii 60 milkeessuuf karoorri qabameera.

Ciccitiinsa humna ibsaa hir’isuuf lakkooftuu fi tiraanisfoormeerin baay’inaan hojiirra akka oolaniif kan hojjetamu ta’uu Pireezidaanti saahilaworq Zawudee himan.

Bara kan ji’a Muddee keessa Saatalayiitii gara hawaatti erguuf qophiin xumuramuu himaniiru.

Saatalayiitiin kun humna oggeessota biyyaa keessaan kan too’atamu ta’uufi ijaarsi giddugala isaa xumnuramaa jiraachu himaniiru.

Rakkoo bishaan dhugaatii qulqulluu magaalaa fi baadiyyaa furuuf karoorri bal’aan ba’ee kan hojjetamuu ta’uu himaniiru.
 
Bara kana baadiyyaatti piroojektiiwwan bishaan dhugaatii kuma 50 fi magaalaatti 60 hojjechuuf karoorfameera.
 
Hojiileen misoomaa jal’isii bal’inaan akka hojjetamuuf mootummaan xiyyeeffannoo guddaan kan hojjetamu ta’a.
 
Galmii guddaan misooma jal’isii carraa hojii uumuu fi oomishaa fi oomishtummaa dabaluuf ta’uu himaniiru.
Facebook Comments