Yaa’iin waggaa damee fayyaa biyyaalessaa Finfinneetti ta’ameera.

Yaa'iin waggaa damee fayyaa biyyaalessaa Finfinneetti ta'ameera.

Yaa’iin waggaa damee fayyaa biyyaalessaa Finfinneetti ta’ameera.

Yaa’ii kana Ministeera Fayyaafi Bulchiinsa Magaalaa Finfinneetu waliin qopheesse.

Yaa’ii kanarratti ogeeyyiin fayyaa,hoggansi damee fayyaafi hospitaalonni fayyaa hawaasaa eeguun hojii fakkeenyumaa qabu hojjatan badhaafamaniiru.

Naannoon Oromiyaa kenniinsa tajaajila fayyaa walii galaatiin qorannoo manaa manatti taasifameen madaalamee 1ffaa ta’uun badhaafameera.

Ministirri Fayyaa Dr.Amiir Amaan damee fayyaatiif dhiyeessiin ga’aan jiraatus, ogeessi amanamaafi iccitii haala yaala isaa eegummoo murteessaadha jedhan.

Kanaaf ogeeyyi amanamoof hawaasa fayya buleessa uumuuf hojjataniif beekamtii kennuun barbaachise jedhan.

Kantiibaa itti aanaan Bulchiinsa Magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkalaa Uumaa fayyaan kennaa rabbiiti,kan fayyaa kunuunsu ogeessa,ogeeyyiin halkaniifi guyyaa hojjattanii hawaasa tajaajilaniif beekamtii kennuun barbaachise jedhan.

Naannoon Oromiyaa hojii waggoottan sadan darbanitti damee fayyaatiif xiyyeeffanno kennee hojjateen kenna tajaajila fayyaa waliigalaa harka 30n fooyyessuu dandeesseetti.

Milkiin argame kun naannolee biroo waliin yeroo ilaalamu caalmaa guddaa qaba.Leensaa Baqqalaatu Finfinneerra gabaase.

Facebook Comments