Yuunivarsiitiin Bulee Horaa Sirna barnootaa haara Sirna Gadaa irratti xiyeeffatu bara barnootaa 2012 kanatti barsiisuu eegala.

Yuunivarsiitiin Bulee Horaa Sirna barnootaa haara Sirna Gadaa irratti xiyeeffatu bara barnootaa 2012 kanatti barsiisuu eegala.

Yuunivarsiitiin Bulee Horaa Sirna barnootaa haara Sirna Gadaa irratti xiyeeffatu bara barnootaa 2012 kanatti barsiisuu eegala.

Hojiin qorannoo sirna barnootaa kanaa waggaa lamaan dura kan eegaleedha. Yuunivarsiitichi wiirtuu qorannoo beekumsa hawaasaa itti gaggeessu hundeessuun qorannoo taasisaa tureen Sirnii Gadaa akka gosa barnootaa tokkootti akka kennamu murteesse.

Koorsiin kun sadarkaa digirii jalqabaatti barattoota waggaa tokkoffaa hundaaf akka ‘’Koomaan Koorsiitti’ Kireeditii sadiin kennama.

Sadarkaa digirii lammaffaattis barattoota fedhii qabaniif baruma kana akka kennamu qophiin xumuramee jira.

Koorsiin kun haaraa ta’uu irra kan ka’e barsiisonni kanaan dura sirna gadaa irratti qo’annoofi qorannoo gaggeessanii hubannoo qaban yuuniversiiticha keessatti kan argamaniifi alas kanneen jiran akka barsiisaniif haalli mijaa’aa jira.

Yuuniversiitichi hojii qo’annoofi qorannoo rakkoo hawaasa naannoo furuu danda’an irratti xiyeeffatee hojjechaa jira.

Toorri xiyeeffannoo qorannoofi qo’annoon itti gaggeefamuus gurduddoo sadii qaba. Isaanis:-Beekumsa hawaasa naannoo, qorannoo albuudaafii qabeenya beelladaafii biqilootaa irratti xiyeeffachuun hojjeta.

Yuuniversiitiin Bulee Horaa bara kana barattoota haaraa kuma 3fi 500 simatee barsiisa. Lakkoofsi kun immoo Walumaa galatti barattoota idilee kuma 11 geesisa.
Onkoloolessi 3fi4 guyyaa barattoonni itti galmaa’ani.

Barattoonni Yuunivarsiiticha keessatti baratan hunduu eessayis haadhufani Ijoollee Abbaa Gadaatii.
Ija tokkoon ilaalamu,Sirna Gadaan jiraatu Seenaafii Duudhaa sirna Gadaas kabajanii kabachiisu.
Bara barnoota milkii. Obbo Dabalaa Fiixumaa Daarektara Pirees fi Internaashinaal Riileeshinii Yuuniversiitii Bulee Horaati maddi keenya.
Shifarraa Sehaatu gabaase.

Facebook Comments