Yuuniyeniin Waldaalee Hojii Gamtaa Qonnaan Bultoota Lumee Adaamaa qonnaan bulaan gatii oomisha isaa sirnaan akka argatuuf hojjechaan jira jedhe.

Yuuniyeniin Waldaalee Hojii Gamtaa Qonnaan Bultoota Lumee Adaamaa qonnaan bulaan gatii oomisha isaa sirnaan akka argatuuf hojjechaan jira jedhe.

Yuuniyeniin Waldaalee Hojii Gamtaa Qonnaan Bultoota Lumee Adaamaa qonnaan bulaan gatii oomisha isaa sirnaan akka argatuuf hojjechaan jira jedhe.
Bara kana ooyiruu qonnaan bultoota miseensa yuuniyeenichaa taa’an 660 irratti sanyii filatamaa akka baay’isaa jirus Itti gaafatamaan yuuniyeenichaa Obbo Taaddalaa Abdii himan.
Oomishinni qonnaan bulaa gabaa akka argatuufis Yuunivarsiitota naannichaa fi naannichaan ala jiran waliin walitti hidhamiinsi gabaa uumamee akka jiru himan.
Buufata xiyyaara Itiyoophiyaaf qamadii daakuu dhiyeessaa jiras jedhan. Oomisha qonnaan bulaa kanneen akka Boloqqee fi Shunburaa kallattiin gabaa alaaf dhiyeessuuf hojjetamaa jira, bara kanas boloqqee kuntaala kuma 10 dhiyeessuuf akka karoporfame dubbatan.
Bara 2011 keessa dhala birrii miiliyoona 10 ol miseensaaf akka qoode ibsuun, yaa’ii miilana taa’amurrattis herreegni waan hojjetameef qooduuf qophiidha jedhan
Oomishini qonnaan bulaa dabalee jireenyi isaa akka jijjiiramuuf callaa guddistuu, leenjii fi tajaajila liqii dhiyeessuun ce’umsa qonnaan gara indastiriitti taasisu milkeessuuf akka kutannoon hojjetamu himan.
Warshaan nyaata loonii hojjetamaa jira, kanas gatii madaalawaan miseensota horii gabbisaniif dhiyeessina jedhan Obbo Taaddalaan.
Warshaa daakuu isaas gara paastaa fi mokorooniitti guddisuuf akka karoora qabu himan.
Yuuniyeenichi bara 1989 miseensota kuma sadii fi kaappitaala birrii kuma 100 fi kuma 50 kan hundaa’e yoo ta’u, wayita ammaa kana miseensonni isaa kuma 60 fi kaappitaalli isaas birrii miiliyoona 60 ol guddiseera. Akaaluu Baqqalaatu gabaase.

Facebook Comments