Godina Arsiitti Midhaan humna namaa fi Kombaayinaraan walitti qabamuu eegaleen hanga amma lafa heektaara kuma 75 fi 200 caalu walitti qabame.

Hogganaan Waajjira Qonnaa fi Qabeenya Uumamaa Godina Arsii, Obbo Abbaabbuu Waaqoo OBN’tti akka himanitti, Godinichatti bara kana lafti heektaarri kuma 500 fi kuma 86 misoomerraa midhaan kuntaala Miiliyoona 19 fi kuma 200 argachuuf karoorfaamera.

Callaa argamuuf karoorfame kana keessaa kutaalli miiliyoona 9.6 qamadii kuntaalli miiliyoona 2.1 Garbuu fi midhaan gosaa garaa garaa ammoo kuntaala miililiyona 7 caalu abdatama.

Godinichatti bara kana lafa heektaara tokko irraa callaa kuntaala 33 argachuuf hojjetamaa jira.

Bara darbe lafa heektaara tokko irraa giddu galeessan midhaan kuntaala 30 argamuusaa,Obbo Abbaabbuun himaniiru.

Midhaan barana argachuuf karoorfame milkeessuuf qophii iraa kaasee waan hojjetameef karoorri qabame ni milkaa’a jedhameera.

Itti fayyadamni xaa’oo fi sanyii filatamaa kan bara darberra caalmaa qaba.

Bara darbe Xaa’oo kuntaala kuma 400 fi kuma 83 hojiirra kan oole yoo ta’u, barana xaa’oo kuntaala kuma 600 fi kuma 36 hojiirra ooleera.

Bara darbe sanyiin filatamaa hojiirra oole kuntaala kuma 73dha; bara kana ammoo kuntaala kuma 89 ta’uu hojiirra oole.

Paakeejii qonnaa karaa guutuu ta’een hojirra oolchuunis kan baranaa kan bara darbeerra fooyyee qabaachuusaa, Obbo Abbaabbuun himaniiru.

Bara darbe Paakeejii Qonnaa guutuu harka 27 fayyadaman; bara kana ammoo harka 46tu hojiirra ooleera.

Godichatti yeroo ammaa Omishni ga’e yeroon walitti qabamaa jira;Hanga ammaattuu lafa heektaara kuma 75 fi 200 caalu walitti qabameera.

Qonnaan bulaan Omishasaa itti dhama’ee asiin ga’e gaafa walitti qabus of eeggannoodhaan walitti qabuurraa kaasee hanga calleeffatee manatti galftutti qisaasama tokko malee eeggachuu qabaan dhaamasa, Obbo Abbaabbuuti. Lammaa Xiyyeetu Gabaase.

Facebook Comments