ADWUI jijjiiruun kan barbaachiseef gaaffii sab-daneessummaa deebisuuf jedhan, Kantiibaa Itti Aanaan Bulchiinsa Magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkalee Uumaa.

ADWUI jijjiiruun kan barbaachiseef gaaffii sab-daneessummaa deebisuuf jedhan

ADWUI jijjiiruun kan barbaachiseef gaaffii sab-daneessummaa deebisuuf jedhan, Kantiibaa Itti Aanaan Bulchiinsa Magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkalee Uumaa.

Walitti makamuun paartilee faayidaa uummata Oromoo waan mirkaneessuufis jedhan.

Turtii addaa OBN waliin kan taasisan Injinar Taakkalaa Uumaan qabsoo Ummanni Oromoo waggoota heedduuf gaggeessaa turee fi gatii qaqaalii inni itti baaseen, biyyaa walqixxummaan itti mirkanaa’e ijaaruufi jedhan.

Sirni kan dura ture saboonni biyyatti baayyinaa fi mirga qabaniin akka hin fayyadamne kan dhorkaa tureedhas jedhan.

ADWUI gaaffii sab-daneessaa akka deebisutti hin ejaaramne kan jedhan injinar Takkalan, sirna kana jijjiruuf qabsoo alaa fi ODP keessatti geggeefameen jijjiruun danda’ameeras jedhan.

Jijjiramni kunis gaaffii saboota biyyattii fi gaaffii Oromoo tarsimoodhaan deebisuuf kan bu’ureefate tahu himan.

Yaadni walitti makamuu Paartii yeroo dheeraaf kan ture tahu kan himan injinar Taakkalan, gareenis tahe dhunfaadhaan walitti makamuu paartilee har’a kan morman akka isaaniif ta’utti bocuuf yaalanii karorri isaanii waan fashala’eefis jedhan.

Walitti makamuun paartilee sirna federaalizimii dhugaa kan mirkaneessu,mirgaa fi kabaja Sabootaa fi sablamoota biyyattii kan eeguudhas jedhan.

Nageenyi amansiisaa fi saboonni biyyattii akka baayyinaa fi baldhina naannoo isaanitti bu’aa siyaas-dinagdee akka irraa argatan taasisa jedhan injinar Takkalaan.

Walitti makamuu paartilee keessatti ODP n dantaa ummata Oromoo Mirkaneessuuf kutannoon isaa olaanaa tahus dubbatan.

Tarsimoon kun kaayyoo Oromoon calqabarraa kaasee qabsaa’eef kan daqgate miti jedhan Injinar Takkalaan, kaayyoo qabame kana galmaan gahuuf yeroo kamuu caalaa wal hubanne bu’aa saba keenyaa fi walqixxummaa biyyatitti mirkaneessuuf waldhagahuu fi qindoominaan hojjeechuun barbaachisaadha jedhan Injinar Taakalaa Uumaa.

Asfaawu Lammaatu gabaase.

Facebook Comments