Albuuda Dhagaa Cileerraa akkaataa fayyadamuun danda’amu irratti dargaggoota Godina Iluu Abbaa Boor Waldaan gurmaa’an waliin mariin taa’ame.

A Dargaggoota Godina Iluu Abbaa Boor Waldaan gurmaa'an waliin mariin taa'ame.

Albuuda Dhagaa Cileerraa akkaataa fayyadamuun danda’amu irratti dargaggoota Godina Iluu Abbaa Boor Waldaan gurmaa’an waliin mariin taa’ame.

Dhagaan cilee Yaayyoo kanaan dura dhaabbanni ‘METEC’ jedhamuun seeran ala gara biraatti geeffamaa ture.

Yeroo ammaa kana ammoo dargaggoonni naannichaa 167 ta’an waldaan gurmaa’anii misooma albuudaa kanarratti hirmaatanii hojjetaa jiru.

Rakkoolee hojii keessatti isaan mudate akkaataa furuun danda’amurratti dhimmamtoota waliin mariin taa’ameera.

Dargaggoonni waldaan gurmaa’anis gabaan walqabatee hanqinni waan jiruuf akka furamuuf gaafatan.

Hogganaan Biiroo Albudaa fi Inarjii Oromiyaa,Obbo Yirdaawu Nagaash rakkoolee dargaggoonni kun dhiyeessan furuuf akka hojjetan dubbatan.

Bulchaan Godina Iluu Abbaa Boor Injinar Girma Ragaasaa rakkoolee oomisha Dhagaa Cilee waliin walqabatee jiru furuun, dargaggoonni fayyadamoo akka ta’an ni hojjennaa jedha.

Dargaggoonni galii dhagaa cilee kanarraa argatan qusatanii hojii gara biraatti darbuu akka qabaniis dhaamaniiru.

Lijaalam Abarraatu gabaase.

Facebook Comments