Balfi Magaalaa Fiichee iddoo garaa garaatti tuulame dhibeef nu saaxile jechuun jiraattonni Magaalattii komatan.

Balfi Magaalaa Fiicheetti tuulame dhibeef nu saaxile jechuun jiraattonni Magaalattii komatan.

Balfi Magaalaa Fiichee iddoo garaa garaatti tuulame dhibeef nu saaxile jechuun jiraattonni Magaalattii komatan.

Akka jiraattonni kunneen jedhanitti,qulqullina dhunfaa fi Magaalaattii eeguuf hirmaachaa jirra.

Jiraattonni kaka’umsa isaaniin hojii qulqullina eeguuf hojjetanis iddoon balfi itti kuufamu bulchiinsi Magaalaa waan hin qopheessineef rakkoo fayyaaf akka saaxilaman dubbatu.

Bulchiinsi Magaalaa Fiiches rakkoo kana akka furuuf gaafataniiru.

Rakko umame kana waaraan furuuf qaamolee dhimichi ilaallatu waliin qindaa’uun hojjachaa akka jiran Kantiibaan Magaalaa Fiichee, Obbo Gizaachoo Tafarraa himaniiru jechuun, Ammahaa Geetaachoo Gabaase

Facebook Comments