Chaayinaan saatalaayitii dachee ittiin abuurtu gara samiitti ergite.

Chaayinaan saatalaayitii dachee ittiin abuurtu gara samiitti ergite.

Chaayinaan saatalaayitii dachee ittiin abuurtu gara samiitti ergite.

Saatalaayitiin Gaa’ofeen -7 jedhamtu kun maappii ittiin hojjechuu, ijaarsa magaalaa fi baadiyyaa akkasumas qorannoowwan istatistiksii adda addaa ittiin hojjechuuf akka gargaaru bulchiinsi hawaa biyyaalessa Chaayinaa beeksiseera.

Chaayinaan pirojeektii Saatalaayitii Gaa’ofeen jedhamu kan eegalte akka lakkoofsa awurooppaa 2010 tti.

Saatalaayitii Gaa’ofeen-1jedhamtu yeroo jalqabaatiif gara samiitti kan ergite bara 2013 ture.

Saatalaayitiin kunis guyyaa afur keessatti addunyaa kan abuurtu akka ta’e himameera.

Saatalaayitiiwwan Gaa’ofeen-1irraa jalqabee hanga 6 tti kan jiran fooyya’aa tajaajila gara garaa kennaa jiru.

Saatalaayitiin Gaa’ofeen-7 jedhamu kan miilanaa kun immoo 3D maappiingi Kaameeraa teekinoolojii waan qabduuf, hojii daran qulqullina qabu ni hojjetti jedhameera.

Maddi :Zyinuwaadha.

 

Facebook Comments