Daandiin saffisaa Adaamaa-Awaash, Mi’eessoo-Dirree Dhawaa hojjetamuufi jedhame.

OBN Sad. 5,2012 – Pirojeektiin ijaarsa daandii  Mootummaa fi Walta’iinsa deeggarsa dhaabbilee dhuunfaan hojiirra ooluuf akka ta’e himame.

 

Qorannoon dhimma kana dhugoomsuu danda’u akka qoratamu boordiin mootummaa fi walta’iinsa deeggarsa damee dhaabbilee dhuufaa murtoo dabarse.

Haala murtoo boordii kanaatiin yeroo jalqabaatiif daandiin saffisaa Adaamaa-Awaash, Mi’eessoo-Dirree Dhawaa, walta’iinsaan hojjechuuf, bu’aa qabeessummaan isaa akka qoratamu murtaa’e.

Akka gabaasa FBC tti, Bu’uuruma kanaan ibsi qorannoo bu’aa qabeessummaa qoratamaa  kan jiru yoo ta’u, bu’aa isaa irratti hundaa’uun ijaarsi ni jalqabama jedhame.

Dameen dhaabbilee dhuunfaa ijaarsa bu’uraalee misoomaa irratti akka hirmaatu imaammanni fi qabiyyeen seeraa qopha’ee gara hojiitti galuun isaa ni yaadatama.

Sagantaan kun kanaan dura dhaabbilee humna Elektirikaa waliin hojiitti galamee bu’aa gaariin argamuu isaa ragaan Abbaa Taayitaa Daandiiwwan Ityoophiyaa argame ni agarsiisa.

Facebook Comments