‘’Dantaa Saba Oromoo fi Ummatoota Biyyaa Eegsisuuf Federaalizimii Sab-daneessa amma jiru Cimsuu fi Dimokraateessuudhaaf Waliin Hojjenna

Ibsa Gaaddisa Hoggansa Oromoo.

‘’Dantaa Saba Oromoo fi Ummatoota Biyyaa Eegsisuuf Federaalizimii Sab-daneessa amma jiru Cimsuu fi Dimokraateessuudhaaf Waliin Hojjenna.’’ -Ibsa Gaaddisa Hoggansa Oromoo.

Paartileen siyaasaa Oromoo dhibdee isaan jidduutti umamu kamiyyuu mariidhaan fuurachuu fi duula kamuu walirratti akka hin gaggeessine waliigaluusaanii ibsan.

Gaaddisi Hoggansa Oromoo ibsa kaleessa baaseen akka beeksiseetti, paartileen Oromoo rakkoolee isaan jiddu jiru mariidhaan furuu malee,duula kamuu gaggeessuun faayidaa hin qabaatu jedheera.

Ejjeennoo fi tarkaanfiin yeroo murteessaa kanatti fudhatamu egeree Saba Oromoo fi Biyyaa kana ifatti kan geessu yookiin balaa ulfaataaf kan saaxiilu tahu paartileen kunniin wal hubachisaniiru.

Ammaan booda Gaaddisa Hoggansa Oromoo jabeessuudhaan, furmaata rakkoolee paartilee jidduutti dhalatee fi dhalachuu malu iftominaan waliin furuufis waliigalameera akka ibsa kanaatti.

Dantaa Saba Oromoo fi Ummatoota biyyaa eegsisuuf Federaalizimii Sab-daneessa amma jiru cimsuu fi dimokraateessuudhaaf waliin hojjennas jedhan.

Sirna Federaalizimii sab-daneessa dhugaa wal qixxummaa, bilismmaa fi obbolummaan ummattootaa keessatti mirkanaa’e, dimokraasiin keessatti dagaage lafa qabsiisuu irratti akkaataa waliin hojjechuun danda’amu irratti waliif galuun kallattiis kaawwataniiru.

Rakkoo nageenyaa Oromiyaa keessatti mul’achaa jiruu fi rakkoo tibbana naannoo keenya keessatti uumameef dhimmoota sababa bu’uuraa ta’an irratti mariin bal’aa gochuudhaan furmaata waaraa fiduuf waliin hojjeetamas jedhameera.

Filannoon barana gaggeeffamu nagaa, dimookraatawaa fi haqa qabeessa akka ta’u akkasumas tarsiimoo akkamiin tarkaanfachuu akka qaburratti fulduratti mari’atamuun kallattiin ni kaawwama.

Jijjirama eegalame bu’uura cimaa fi amansiisaa irraan gahuuf qooda fudhattoota siyaasa biyya kanaa waliin qunnamtii gaariin ummamee wajjin hojjachuudhaaf haala danda’amuratti fuulduratti baldhinaan Paartileen Siyaasaa Oromoo kan mari’atan tahu ibsi Gaaddisa Hoggansa Oromoo,kaleessa Onkololeessa 23,bara 2012 bahe kun ifoomseera.

Facebook Comments