Dhaloonni ammaa Eenyummaa isaa kaleessaa sirnaan beekuu akka qabu dhaamame.

Eeenyummaa ofii sirnaan beekuu qabu.

Dhaloonni ammaa Eenyummaa isaa kaleessaa sirnaan beekee kitaaboolee aadaa fi seenaa dubbisuun tokkummaa Oromoo cimsuuf hojjechuu akka qabu Hayyuun seenaa Obbo Alamaayyoo Hayilee dhaaman.

Jiddu gala Aadaa Oromootti Daariktarri Daariktoreetii Aadaa fi Seenaa Oromoo Obbo Alamaayyoo Hayilee OBN tti akka himanitti, dhaloonni ammaa eenyummaa isaa kaleessaa sirnaan beekuun kitaabolee aadaa fi seenaarratti barreeffaman dubbisuu qaba jedhan.

Mootummaan Naannoo Oromiyaa xiyyeefannoo aadaa fi seenaa Oromootiif kenneen bara 1989 irraa kaasee qorannoo qoratamaa tureen kitaabooleen 5 maxxanfamuudhaan ummata bira gahaniiru jedhan.

Qorannoon seenaa Oromoo bara 1989 eegalamusaa kan himan obbo Alamaayyoon, kitaabni ‘’Seenaa Ummataa Oromoo hanga Jaarraa 16ffaa’’ jedhu afaan Oromoo, Amaaraa fi Afaan Ingliiziin bara 1996 maxxanfamuun ummata bira gaheera. Kan Afaan Oromoo marsaa 4ffaan maxxanfamaa jiras jedhan.

Kitaabni ‘’Seenaa fi Sirna Gadaa Oromoo Tuulamaa’’ bara 2002, akkasumas kitaabni ‘’Seenaa fi Sirna Gadaa Oromoo Maccaa’’ bara 2007 maxxanfame ummata bira gaheera.

Kitaabni ‘’Seenaa Oromoo hanga Jaarraa 20ffaa’’ bara 2007 maxxanfamuudhaan ummata bira gahuusaa kan himan obbo Alamaayyoon, kitaaba ‘’Sakkata’insa Oromoo’’ jedhu ammoo bara 2010 ofumaa barreessuun maxxafame ummata bira gaheera jedhan.

Kitaaboleen ‘’seenaa Oromoo fi Hundeeffama Magaalaa Finfinnee’’ fi ‘

‘’Ardaalee Jilaa Tuulamaa fi Caffee Tumaas’’ qorannoon isaanii xumuramuun mana maxxansaa jira.

Bara kana ammoo Daariktoreetiin Aadaa fi Seenaa Oromoo, Sirna Gadaa Oromoo Arsii, Seenaa fi Sirna Gadaa Oromoo Ituu fi Humbaannaa, Sirna Gadaa fi Gurmeessi Lolee Oromoo, Seenaa Oromoo Warjii fi Seenaa Oromoo Bara Jidduu Galaarratti qorannoo eegalee cimsee hojjechaa jira jedhan.

Qorannoo seenaa fi aadaa bara 1989 eegalameen hanga ammaatti kitaabooleen 5 Mootummaan Naannoo Oromiyaa bajata ramadeen maxxanfamani ummtaa bira kan gahan yoo ta’u, 7 ammoo adeemsarra jiru.

Masfin Tashoomaatu gabaase.

Facebook Comments