Dorgommii Gulaallii Shaampiyoonsi Liigii Awurooppaa taphoota biroo kaleessaa taphatamaniin Maanchistar siitiin qixa yoo ba’u Juveentuus mo’ateera.

Dorgommii Gulaallii Shaampiyoonsi Liigii Awurooppaa

Dorgommii Gulaallii Shaampiyoonsi Liigii Awurooppaa taphoota biroo kaleessaa taphatamaniin Maanchistar siitiin qixa yoo ba’u Juveentuus mo’ateera.

Dursee darbuusaa mirkaneeffachuun Itihaaditti Shakataar Doniskii kan keessummeesse Siitiin 1 qixa bahe.

Ikay Gundoogaan siitiif ,Solomoon Shakatar Doniskiif goolii lamaan galchaniiru.

Maanchistar siitii ramaddicha olaantummaan yoo darbu Shaakatar Doniskiin 2ffaan darbe.

Ramadduma kanaa Atalaantaan 2-0 Dinaamoo Zaagreeb injifateera.

Ramaddii D Juveentuus Goolii Pauloo Dibaalaa galcheen 1-0 Atileetikoo Maadriid injifateera.

Ramaddichaa Juveentuus dursaa darbuusaa kan mirkaneeffate yoo ta`u Atileetikoo Maadrid darbuusaa tapha itti aanuun Lokomootiv Moskoo injifachuutu irraa eegama.

Lokomootiv Moskoon kaleessaa Baayeer Liverkusaniin 2-0 mo’ameera.

Ramaddicha Juveentuus qabxii 13 yoo dursu,Atileetikoo Maadriid 7, Baayeer Livarkusan 6 qabu .L.moskoom 3 dorgommichaan ala ta`uusaa beekeera.BBC

Facebook Comments