Gama Qorannoo Afoolaa fi Hog-barruu Afaan Oromootiin hojiin fakkeenyummaa qabu raawwateera.

Afoolaa fi Hog-barruu Afaan Oromoo

Gama Qorannoo Afoolaa fi Hog-barruu Afaan Oromootiin hojiin fakkeenyummaa qabu raawwachaa turusaa,Biiroon Aadaa fi Tuurizimii Oromiyaa beeksise.

Biiroo Aadaa fi Tuurizimii Oromiyaatti Daareektarri Daarektooreetii Garee Qorannoo Afaan Oromoo, Obbo Dirribaa Tafarraa OBN tti akka himanitti bara 1995 irraa eegalee gama qorannoo Afoolaa fi Hog-barruu Oromootiin hojiin abdachisaan hojjetameera.

Daarektooreetiin Garee Qorannoo Afaanii hojilee gurguddoo 4n qoodame hojiisaa raawwachaa jira kan jedhan,Obbo Dirribaan,Muummeewwan kunniniis Qorannoo Afoolaa fi Hogbarruu,Qorannoo Moggaasa jechootaa fi Waaltina Afaan Oromoo,Galmee Jechootaa Afaan Oromoo fi Qorannoo Caas-luga Afaan Oromooti jedhan.

Muummee Qorannoo Afoolaa fi Hogbarruutiin hojii hojjetameen kitaabni Mammaaksa Oromoo jildii 1ffaadhaa hanga 6ffaatti maxxanfame ummata bira gaheera.

Mammaaksa Mammaaksan hiikuudhaanis kitaabooleen jildii 1ffaaadha hanga 6ffaa jiran maxxanfamuun ummata bira gahaniiru.

Kana malees kitaabooleen dur durii Oromoo,Hiibboo Oromoo,Afoola Oromoo Maccaa,Afoola Oromoo Tuulamaa,Baacoo fi Tapha Ijoollee,Mirrisa Oromoo Harargee fi Dilbii Afaan Oromoo qopha’anii ummata bira gahusaanii Obbo Dirribaan himaniiru.

Gama qorannoo Moggaasa Jeechotaa fi Waaltiina Afaan Oromootiin hojiin afaan waalteessuu itti fufiinsaan kan raawwatu tahu himani,akkataa hojii baruu fi barsiisuuf gumaachutti barruuleen Wiirtuu jedhamu jildii 12n maxxanfame ummataa bira gahusaa fi jildiin 13ffaa ammoo qophirraa jirra jedhan.

Galmee Jechootaa Afaan Oromoo afaan 3’n qophaa’uusaa fi galmeen jechootaa Gaammee fi Galmeen Afaan Oromoo Afaan Oromootiin hiiku qophaa’ee adeemsa maxxanurraa jira.

Caas-luga ilaalchiise kitaabni Caas-luga Afaan Oromoo baran 1995 maxxanfame ergasi irraa deebiin wayita lama maxxanfamee Dhaabbilee Barnoota Olaanoo keessatti gumaacheeras jedhan.

Kitaabooleen Caas-lugaa barnoota sadarkaa 1ffaa fi 2ffaaf oolaniis Biiroo kanaan qophaa’aa jiru.

Bara kana qorannoo loga Afaan Oromoo xumuruu,Kitaaboolee Faaruu Ateetee Oromoo , Weedduu Sirna Gadaa ,Faaruu Beeladaa fi Tapha Ijoolee qopheessuun hojii ijoo Biiroo Aadaa fi Tuurizimii Oromiyaati.

Biiroon Aadaa fi Tuurizimii bara 1995 irraa kaasee kitaaboolee 45 maxxanse Ummata biraan gaheera.

Masfin Tashomaatu gabaase.

Facebook Comments