Giddu galli qorannoo qonna Bishooftuu sanyii Shumburaa dhibee dandamatu 0253 fi 0254 qorannoon argate gadhiisera.

Giddu galli qorannoo qonna Bishooftuu.

 

Naannolee gammoojjii fi badda-dareetti dhibeen Shumburaa fi Misira irratti mul’atu rakkoo geessisaa akka turedha giddugalichatti qindeessaan garee qorannoo Shumburaa fi Misiraa Obbo Nigusee Girmaa kan ibsan.

Dhibeen waagii Shumburaa ammoo naannolee gammoojjii fi badda-dareetti mul’atee miidhaa qaqqabsiisaa akka ture yaadachiisan.

Dhibee kana qophii lafaa fi keemikaalaan to’achuun danda’amus basii kan qusatuu fi malli salphaan gosa sanyii Shumburaa dhibee kana dandamatu qorannoon baasuudha jedhan.

Kanumarraa ka’uun giddugalichi gosoota sanyii dhibee waagii Shumburaa dandamatan lama jechuunis 0253 fi 0254 qorannoon argate gadhiisera jedhan.

Qonnaan bultoonni dhibeerraan kan ka’e naannoo gammoojjii fi badda-dareetti shumburaa hin facaasne abdiidhaan kana fayyadamuu akka dandaa’an ibsan.

Dhibeen inni lammaffaan shumburaa fi misira irratti mul’atu dhibee gogsaadha.

Kun ammoo naannoo baddaa biyyee gurraachaatti akka mul’atuu fi kanas bishaan ooyiruu keessaa baasuu fi sanyii keemikaalaan sukkuumanii facaasuun dandaa’amus akkuma waagii shumburaa sana basii kan qusatuu fi malli salphaan gosa sanyii Shumburaa qorannoon baasuudha jedhan.

Bu’uuruma kanaan sanyiin Dheeraa jedhamu dhibee kana akka dandamatuu fi godinaalee Baalee fi Arsiittis makaanaayizeeshinii qonnaaf mijataa akka ta’e mirkanaa’uudha Obbo Niguseen kan himan.

Kanaan alaas Shumburaan Abruu fi Naatoliin makaanaayizeeshinii qonnaaf akka taa’an yaalii adda addaan mirkaneessuu himan.

Sanyiin Shimburaa Abruu jedhamu Godina Baaleetti lafa heektaara 250 irratti baayyifamaa akka jiru himan.

Bardheengaddaas ”Green Bale”waliin ta’uun lafa heektaara 190 ta’urratti baayyatee qonnaan bultoota bira gahuun itti fayyadamanii heektaara irraa kuntaala 35-45 argataniiru jedhan.

Daayrekteerri giddu gala qorannoo qonna Bishooftuu Dr.Salamoon Caannaaloon gama isaaniin giddu galichi sanyiilee midhaanii fi beelladootaa irratti qorannoo taasisaa turuu ibsuun, qonna biyyattii ammayyeessuuf hojii hojjetu kana cimsee akka itti fufu mirkaneessan.

Akaaluu Baqqalaatu gabaase.

Facebook Comments