Giddugalli guddisa daa’imman maatii dhabeeyyii Qacanee

Giddugalli guddisa daa’imman maatii dhabeeyyii Qacanee waggotaa dheeraaf shammarra hedduuf iddoo jireenya ta’e tajaajila jira

Giddugalli kun shamarraan qofa kan keessuummessu ta’uu Biiroon Dhimmoota Daa’immani fi Dubartoota Magaalaa Finfinneetti bula.

Daa’imman durbaa maatii fi fira hin qabneef deeggarsa nyaataa fi huccuu taasisa.

Kabajamoon Preezdaantii mootummaa FDRI aadde Saahilawarq Zaawudee guyyaa har’aa gedduu gala kana daawwataniiru.

Daawwannaa isaaniin daa’imman kunneen deeggarsa nyaataa fi uffataa qofa osoo hin taane caalmaatti deeggarsi sammuu isaanii ijaaruu ciminaan isaan barbaachisa jedhan.

Preezdaanti Saahilawarq Zaawudee Giddugala kan kessatti hojiiwwan hojjetaman dinqisiifachuun,lammiilee biyyatti hundi daa’immaan kanneen hordoffii fi kunuunsa barbaachisu akka taasiisan waamicha dhiyesaniiru.

Giddu gallichi daa’immani umuriin isaanii waggaa 8-18 keessa jiran qofaaf tajaajila laata jedhameera.

Daa’immaan umurii 18 booda giddu galicha keessaa bahan rakkoo biroof akka hin saaxilamne haalli hojii mijachuuf akka qabu kabajamoo preezdaantiin dubbataniiru.

Keessattu umuriin kun umurii rakkoo hammaataaf shammarran saaxilu waan ta’eef too’annoo fi hordoffii cimaa isaan akka barbaachisus eeraniiru.

Turtii daawwannichaa keessatti hooggantoota giddu galichaa waliin dhimmoota garaa garaa irratti marii bal’aa taasisuu isaanii himameera.

Facebook Comments