Godina Iluu Abbaa Boor Aanaa Biloo Nophaatti Gadaan Shanan Biloo irra deebiin Gumii Abbootii Gadaa Salgan Iluun haarome.

Gadaan Shanan Biloo irra deebiin Gumii Abbootii Gadaa Salgan Iluun haarome.

Godina Iluu Abbaa Boor Aanaa Biloo Nophaatti Gadaan Shanan Biloo irra deebiin Gumii Abbootii Gadaa Salgan Iluun haarome.

Godina Iluu Abbaa Booritti sirni Gadaa sirnoota cunqursaa tureen addaan citee c ture waggoota afur dura bifa haaraan hundeeffame.

Dhaloonni haaraan waa’ee duudhaa sirna Gadaa fi Oromummaa irratti qabu laafaa ta’uu isaatiin duudhaa kana eganii adeemuu irratti rakkoowwan adda addaa mudachaa tureera.

Dhaloonni haaraan dudhaa sirna Gadaa akka baruuf barumsi hubannoo cimsuu sirna Gadaa irratti Abbotii Gadaa salgan Iluutiin Aanaa Biloo Nophaatti dargaggootaaf laatameera.

Dargaggoonni Aanaa Biloo Nophaas duudha sirna Gadaa biyya keenya irra darbee addunyaaf bu’aa buusee irratti hubannoo argachuun keenya aadaa dudhaa fi safuu ummata Oromoo eegnee akka guddannu gochuun cinaa misoomafi nageenya biyyaa irratti gahee keenya akka baanu nu gargaaraa jedhan.

sirni Gadaa hunda biratti hubatamu manneen barnootaa irratti xiyyeeffatanii kan hojjatan ta’uu, Waajjira aadaafi Turizimii Aana Biloo Nophaatti Qorataan seenaa, Obbo Reediwaan Muusaa himaniiru jechuun Bafqaduu Mokonnintu gabaase.

Facebook Comments