Godina Shawaa Bahaatti midhaan gosa adda addaa lafa heektaara 177,379 irraa walitti qabamuusaa,Waajjirri Qonnaa fi Qabeenya Umama Godinichaa beeksise.

Godina Shawaa Bahaatti midhaan gosa adda addaa lafa heektaara 177,379 irraa walitti qabame.

Godina Shawaa Bahaatti midhaan gosa adda addaa lafa heektaara 177,379 irraa walitti qabamuusaa,Waajjirri Qonnaa fi Qabeenya Umama Godinichaa beeksise.

Hogganaa Itti aanaa Waajjira Qonnaa fi Qabeenya Umamaa, Obbo Kaffaaloo Lammaa OBN tti akka himanitti, godinichatti lafa heektaara 436,258 irratti midhaan gosa adda addaa faca’eera.

Hanga ammaatti omishini gahe lafa heektaara 177,379 irraa walitti qabameera jedhan.

Gosti midhaani faca’e biilaa,agadaa fi dheedhii tahuu fi paakeejii guutuu fayyadamuun lafa heektara 279,360 irratti qonnaan bultoonni misoomsaa turan jedhan.

Xaa’oo,sanyii filatamaa fi keemikalli farra aramaas yeroon qonnaan bulltootaaf dhiyaateera.

Qonnaan bultoota xaa’oo,sanyii filatamaa fayyadamuu fi sararaan akka facaasaniif gorsa ogeeyyii qonnaan kennamaa turuunsaa omisha argameef gumaacheeras jedhan.

Qonnaan bulaan omisha dhamaatii guddaa booda argate otoo fadaaltotaan hin moqfamiin waldaalee fi yuniyanoota isaatti gatii madaalawaan gurgurachuu akka qabuus, Obbo Kaffayaloon dhaamaniiru. Aanaalee godinichaa 4 keessatti kombaayinaroota waldaalee 145’niin midhaan gahe walitti qabamaa jira.

Masfin Tashoomaatu gabaase.

Facebook Comments