Hirmaannaa Diyaasporaan gama faayinaansiin qabu guddisuufi jedhame.

Ejansiin Diyaasporaa Itiyoophiyaa akkaataa hirmaannaa Diyaasporaan gama faayinaansiin qabu guddisuun danda’amu irratti Baankota waliin finfinneetti mari’ate

OBN  Sad. 3, 2012 – Hirmaannaa Diyaasporaan gama faayinaansiin qabu guddisuufi jedhame.

Ejansiin Diyaasporaa Itiyoophiyaa akkaataa hirmaannaa Diyaasporaan gama faayinaansiin qabu guddisuun danda’amu irratti Baankota waliin finfinneetti mari’ate.

Hojiilee ijoon Ejansichi hojjetuu fi Baankonni hojjetan irratti ibsi kennameera.

Haaluma kanaan tajaajila Diyaasporaan gama Baankiin argatu irratti rakkinoonni kan akka qindoominni qaamolee dhimmi ilaallatuu cimaa ta’uu dhabuu, dambii fi seerri mootummaan gama kanaan baasu dafee jijjiiramuu, Diyaasporaan odeeffannoo dogoggoraa qabatee gaaffii hin taane Baankotaaf dhiheessee deebii qubsaa gaafa dhabu muufachuudhaan hojii irraa duubatti deebi’uu fa’i jedhame.

Kanaaf rakkoolee gama Baankitiin jiran dursanii hubachuun irratti hojjetaa jiraachuu Daarikterri olaantuun Ejansii Diyaasporaa Itiyoophiyaa Aadde Salamawiit Daawwit kan himan.

Ejansichii fi Baankonni rakkoolee gama faayinaansiin  Diyaasporaa muudatan  qindoominaan furuuf walii galaniiru jedha ragaan Ejansicha irraa arganne.

Facebook Comments