Hojiin amma hojjetame kan  diinni duraan ijaare diigne jedhan Dr.Abiyyi Ahimad.

OBN Sad.18,2012- Paartiin Badhaadhinaa Tarsiimmoo fuula duraa Itiyoophiyaan ittiin badhaatuu fi hoogganamtu  kan  baafatee kutannoon hojiirra oolchuufi jedhan Ministirri Muummee Itiyoophiyaa Dr.Abiyyi Ahimad.

ODP’n walitti makamuu Paartii Badhaadhinaa mirkaneessuun isaa, qabsoo ummata Oromoo bakka amma jiru irraa gara sadarkaa olaanaatti ceesisuuf tokkummaan dhaabbachuun, murteessaa ta’uu  kan dhugoomse jedhan Ministirri Muummee Itiyoophiyaa Dr.Abiyyi Ahimad.

ODP ‘n yaa’ii arifachiisaa kaleessa Adaamaatti taa’een, ODP’n sagalee guutuun  umamuu Paartii Badhaadhinaa mirkaneessuu isaas yaadachiisan.

Jarmiyaaleen kanaan dura gurmaa’anii biyya hoogganaa turan akkataa gaaffii Oromoon gaafataa turee fi itti wareegame  deebisuu hin dandeenyeen akka ta’es dubbatan.

Amma hojiin hojjetame kan  diinni duraan ijaaree ture diigudhaan akkaataa ummata keenyaaf toluun gurmeessine jedhan Dr.Abiyyi Ahimad.

Kanaaf Paartiin Badhaadhinaa gaaffii ummanni Oromoo gaafataa ture deebisee gaaffii  fi fedhii  haaraa dabalaa jiru guutuuf Paartii bifa haaraan gurmaa’e, jedhan.

waan ta’eef ummanni Oromoo kana hubatee hamma gara Badhaadhinaa, Dimokiraasii fi Nageenyaatti ceenutti  Paartii Badhaadhinaa cinaa akka dhaabbatu waamichaa dhiheessan.

Namoonni tokko tokko  Paartiin haaraa kun sirna federaalaa ni balleessa, mootummaa kanaan duraa ni deebisa  jechuun yaaddoo qaban ibsaa jiru jedhan.

Ta’us mootummaan kanaan duraa du’ee awwalamee  waan jiruuf, Paartiin haaraan kun du’aa awwaala keessaa hin baasu, kan jirutti luubuu, badhaadhina, nageenyaa fi kaayyoo hora  malee kan du’e awwaala keessa hin kaasu jedhan.

Paartiin Badhaadhinaa kan kaleessaa odoo hin taane  kan boriiti.

Paartiin Badhaadhinaa  gaaffii haaraa ka’u deebisuudhaaf ijaarama haaraa ummachuu fi tarsiimoo haaraa baafatee qabsoo haaraaf kan ka’e ta’uu ummanni hubachuu qaba jedhan.

Olaantummaan seeraa kabajamuu akka qabu ajandaa ummanni fi Paartii kaasaa turan ta’uu yaadachiisan.

Kanaaf kana booda namoonni yaada qaban karaa gurmaa’ee fi seeran  yaada isaanii ibsachuu fi qaamni karaa humnaan  ykn jeequmsaatiin  Aangoo siyaasa  qabadha jedhee yaada taanaan, nageenya ummataa eeguuf dirqama waan qabnuuf, Paartiin Badhaadhinaa  Olaantummaa seeraa kabachiisuuf murteessuu isaa hubachiisan.

Ummanni Itiyoophiyaa Paartiin Badhaadhinaa kan hojii hin qabne akka hojii argatu, kan nyaatee hin bulle akka nyaata argatu gochuu, nageenyaa fi badhaadhina biyyattii kan dhugoomsu  ifatti sagantaa isaa irratti kan ibse waan ta’eef, ummanni Paarticha cinaa akka dhaabbatu gaafatan.

Paartiin Badhaadhinaa nageenyaaf, wal-qixxummaaf, bilisummaa fi  sirna federaalaa dhugaa mirkaneessuu fi Tarsiimmoo fuula duraa Itiyoophiyaan ittiin badhaatuu fi hoogganamtu  kan  baafatee fi hojiirra oolchuuf, kutannoon waan ka’eef  ummanni Paarticha cinaa akka dhaabbatu Ministirri Muummee Itiyoophiyaa Dr.Abiyyi Ahimad waamicha dhiheessan.

Baqqalaa Irreetu gabaase.

Facebook Comments