Ibsa  Gaaddisa Hoggansa Oromoorraa Kenname.

IBSA GAADDISA HOOGGANSA OROMOO

Ibsa  Gaaddisa Hoggansa Oromoorraa Kenname.
Gaaddisi Hoggansa Oromoo guyyaa har’a ibsi baasse kan armaan gadiiti.

IBSA GAADDISA HOOGGANSA OROMOO

Gaaddisni Hooggansa Oromoo har’a, Onkololeessaa 23/ 2012 ( Sadaasa 3, 2019) ganama, marii bal’aa geggeesse milkiidhaan xumurachuu ibsa.

Walgahichi kan iftoominni fi dhugaa walitti dubbachuun irratti calaqqise ture.

Haala kanaanis, yoo dhibdee nu gidduu mariidhaan furanne malee wal irratti duula kamuu geggeessuun nu keessaa tokkollee akka hin fayyadne irratti waliif galame.

Haalli keessa jirru hedduu murteessaa waan ta’eef, ejjennaan fi tarkaanfiin fudhannuu hegeree saba Oromoofi biyya kanaa gara ifaatti kan geessu yokiin balaa ulfaataadhaaf kan saaxilu ta’uu wal hubachiifne.

Waan ta’eefis, Gaaddisichi haala dhaabbataatti wal gahuudhaan haala yeroo xiinxalachuudhaan murtii ijaaraa irra gahee qindoominaan hojjachuudhaaf qooda murteessa akka qabu wal hubachiifne.

Dabalees, madda dhibdeelee fi walitti mufii hanga har’aa nu mudatan ilaaluudhaafis carraaqamee jira.

Osoo gaaddisni akkasii kanaan dura dhugoomee jira ta’ee wal shakkiin nu gidduu sadarkaa har’a jiru irra hin gahu ture jechuudhaanis gaabbiin ibsame.

Waan ta’eef, ammaan booda garuu Gaaddisa kana jabeessinee furmaata rakkina nu gidduutti dhalatee fi dhalachuuf malu iftoominaan wal taanee barbaaddachuu irratti wal taane.

Waanti wal nu taasisu inni guddaan hundi keenya dantaa saba keenyaafi ummatoota biyya keenyaa eegsisuuf federaalizimii sab-daneessa amma jiru cimsuu fi demokraatessuudhaaf hojjachuu dha.

Sirna federaalizimii sab-daneessa dhugaa wal qixxummaa, bilismmaa fi
obbolummaan ummattootaa keessatti mirkanaa’e, dimokraasiin keessatti dagaage lafa qabsiisuu irratti akkaataa waliin hojjechuun danda’amu irratti waliif galuun kallattiin itti aanu kaa’amee jira.

Rakkoo nageenyaa akka walii galaatti Oromiyaa keessatti mul’achaa jiruu fi rakkoo tibbana naannoo keenya keessatti uumameef dhimmoota sababa bu’uuraa ta’an irratti mariin bal’aan erga godhamee booda, furmaata waaraa fiduuf hojiitti wal ramadnee jirra.

Akkasumas, filannoo fuuldura keenya jiru, nagaa, dimookraatawaa fi haqa qabeessa akka ta’u akkasumas tarsiimoo akkamiin tarkaanfachuu qaba kan jedhu irratti qorannoo gabaabaan erga geggeeffameen booda marii bal’aa fi gad-fagoo geggeessuudhaan kallattii fuula duraa waliin kaawwachuuf murteessine.

Dhuma irratti, jijjirama akka biyyaatti eegalame bu’uura cimaa fi amansiisaa irra dhaabuuf qooda fudhattoota siyaasa biyya kanaa waliin marii itti fufiinsa qabu geggeessuun barbaachisaa ta’uu amanuun humnoota siyaasaa biyyattii kan Oromoon ala jiran waliinis qunnamtii ummannee wajjin hojjachuudhaaf haala nu dandeessisu itti deebinee mariyanna jedhamee murtaawe.

Gaaddisa Hoggansa Oromoo

Finfinnee

Facebook Comments