Koreen dhaabbii dhimma qabeenya Uumamaa, Jallisii fi Inarjii

Koreen dhaabbii dhimma qabeenya uumamaa, jallisii fi inarjii Mana Maree Bakka Bu’oota Ummataa raawwii hojii kurmaana jalqabaa bara 2012 Ministeera Albuudaa fi Boba’aa DRFI gamaaggame.

Ministirri ministeerichaa Dooktar Saamu’eel Urqaatoon raawwii karoorichaarratti ibsaa fi yaada koree dhaabbii mana marichaatif laataniiru.

Galmoota karoora misooma waaraa 6 milkeessuuf fooyyessa seeraa fi imaammataatin hojii qabatamaa hojjechuuf carraaqqiin taasifamaa jiraachuu eeraniiru.

Koreen dhaabbichaa gama isaatin ministeerichi yaada dhuma karoora bara baajataa 2011 irratti kennameef, karoora bara 2012tin akka hin hammatamin ibseera.

Hojiin Ji’ooloojikaal Sarveey Ityoophiyaa karoorichaan akka hin hammatamin korichi ibseera.

Dooktar Saamu’eel gama isaanitiin hojiileen waggoottan arfan darbanii karoora guddinaa fi tiraanisfoormeeshiniin osoo hin hojjetamin kan hafanii fi bal’aa waan ta’aniif 2012tti hin raawwatamaniin itti hin daballe jedhan.

Korichi gama isaatin deebiin laatame quubsaa waan hin taanef, karoorri bara baajataa 2012 irra deebiin akka karoorfamee dhiyaatu deebiseera.

Koreen dhaabbichaa karoorichi fooyya’ee guyyootii 15 keessatti irra deebiin akka dhiyaatuf yaadachiisera.

Facebook Comments