Manni maree ministeerotaa har’a dhimmoota adda addaa irratti murteesse.

OBN Sad. 20,2012- Manni maree  Ministeerotaa walgahii idilee 76ffaa taa’een, wixinee labsii invastimentii fi dhaabbilee misoomaa mootummaa gara dhunfaatti dabarsuu irratti bal’inaan mari’ate.

Haaluma kanaan barbaachisummaan wixinee labsii invastimentiis omishtootaa fi diinagdee roga maraan jiru akkaataa guddisuun danda’amu irratti bali’naan mari’atameera.

Seektara dhunfaa jajjabeessuun, omishtummaa isaanii guddisuun guddina diinagdee itti fufiinsa qabu dhugoomsuun ajandaalee marichaati.

Kanamalees jiruuf jireenya lammiilee fooyyessuu fi dorgomtummaa diinagdee biyyattii daran guddisuudhaan carraa hojii bal’aa uumuu fi hojiin gama diinagdeen hojjetamu akkaataa galtee waliif ta’u irratti kan xiyyeeffate komishiiniin invastimentii Itiyoophiyaa wixinicha mana maree Ministeerotaaf dhiheesse.

Manni maree Ministeerotaas wixinee dhiyaate irratti fooyya’insa garagaraa gochuun akka mirkana’uuf mana maree bakka bu’oota ummataatti qajeelche.

Haaluma wal-fakkatuun Manni maree Ministeerotaa wixinee labsii dhaabbilee misoomaa mootummaa gara dhuunfatti dabarsuu irrattis mari’ate.

Bu’uruma kanaan barbaachisummaan wixinee labsii dhaabbilee misoomaa mootummaa gara dhunfatti dabarsuus, ce’umsa diinagdee biyyattii mirkaneessuu, seektara dhuunfaa mijawaa gochuu,

imaammata diinagdee hawwataa gochuu, faayinaansii misoomaaf oolu fooyyessuun barbaachisaa ta’ee kan argamee fi gahee seektarri dhuunfaa guddina diinagdee keessatti qaban guddisuu akkasumas  tajaajila dhaabbileen dhunfaa kennaan fooyyessuun murteessaa waan ta’eef, ministeerri maallaqaa fi wal-ta’iinsa diinagdee wixinee labsii kana mana maree ministeerotaaf dhiheessera.

Manni maree ministeerotaas wixinee dhiyaate irratti fooyya’insa garagaraa gochuun akka mirkana’uuf mana maree bakka bu’oota ummataatti qajeelchera.

Ajandaan biraa manni maree ministeerotaa  irratti mari’ate immoo wixinee labsii exite tax dha.

Kunis sirni taaksii walitti qabuu iftoominaa fi saffisa akka qabaatu, kontirobaandii fi daldala seeran alaa ittisuuf kan gargaaru, meeshaalee fayyaa hawaasaa miidhan irratti taaksii dabaluu, Ministeerri maallaqaa fi wal-ta’iinsa diinagdee wixinee labsii exite tax kana  mana maree ministeerotaaf dhiheessera.

Manni maree ministeerotaas wixinee dhiyaate irratti fooyya’insa garagaraa gochuun akka mirkana’uuf mana maree bakka bu’oota ummataatti qajeelche.

Dhuma irratti manni maree ministeerotaa  galmee fi heeyyama sirna daldalaa  saffisaa, ifaa fi baasii xiqqeessan sirna daldalaa mijawaa ta’e jalqabsisuuf seerota jiran fooyyessuun barbaachisaa ta’ee argameera.

Waan ta’eef galmee daldalaa danbii lakkoofasa 392/2009 fooyyessuun barbachisaa ta’ee waan argameef, ministeerri daldalaa fi indastirii murtee isaa mana maree ministeerotaaf dhiheessera.

Facebook Comments