Mariin Siimpooziyeemii maanuufaakcheeriingii ‘Silk and Road’ Magaalaa Bishooftuu Hoteela Piriyaamaadiitti taa’amaa jira.

Mariin Siimpooziyeemii maanuufaakcheeriingii ‘Silk and Road’ taa’amaa jira.

Mariin Siimpooziyeemii maanuufaakcheeriingii ‘Silk and Road’ Magaalaa Bishooftuu Hoteela Piriyaamaadiitti taa’amaa jira.

Marichis kan qophaa’e walta’iinsa Yuunvaarsiitii Saayinsii fi Teeknooloojii Adaamaafi Yuunvaarsiitii biyya Chaayinaa Teeknooloojii Zhaangiini.

Maricharrattis qooda fudhatoonni, keessumoonni biyya alaa irraa affeerramaniifi qaamoleen biroo irratti argamaniiru.
Waraqaan qorannoo adda addaas hirmaattootaaf dhiyaatee irrattis mari’atameera.

Olqabaa Wandimuutu gabaase.

Facebook Comments