ministeera geejjibaa

Ministirri Geejjibaa aadde Daagimaawwiit Moges gita isaanii Jibuutii Moowusaa Mahaammad fi jila isaa waliin mari’ataniiru.

Itiyoophiyaafii Jibuutiin Dhimma geejjiba baaburaa biyyoota lameenii irratti mari’atan.

Ministirri Geejjibaa aadde Daagimaawwiit Moges gita isaanii Jibuutii Moowusaa Mahaammad fi jila isaa waliin mari’ataniiru.

Gabaasni raawwii gurgurtaa aksiiyoona geejjiba Ityoo- Jibuutii waggaa lamaa dhiyaachuun irratti mari’atamera

Marichis sadarkaa duraatti raawwii tajaajila geejjiba baabura Ityoo- Jibuutii waggaa lamaan darbanii gamaggamuun kallatti fuula duraa kaa’aa jedhameera..

Bu’aa geejjibicharraa argamu dabaluuf baasii ijaarsa bu’uraalee misoomaaf bahu haala ittiin uwwisuun danda’amu irattis mari’atamuu ibsameera.

 

Too’annoo daangaa fi nageenyummaa geejjibichaa eegsiisuu, taariifa isaa fi dhiyyeessii humnaa itti fufiinsaan mirkaneessuun haala danda’uma ilaalchisee ajandaan dhiyaate ilaallameera.

Geejjiba biyyoota lamaan walqunnamsiisan kanneen akka geejjiba baaburaa, galaanaa, qilleensaa fi lafarraa qindoominaan hoogganuuf hojjetamaa jira jedhan aadde Daagimaawiit.

Galii fi baasii daldalaa ammayyeessuun bu’aa qabeessummaa isaa mirkaneessuuf biyyoonni lamaan waliin kan hojjtan ta’uus himaniiru.

Dhimma kana irratti Jibuutiin Ityoophiyaa waliin qindoominaan hojjechuuf murannoo qabaachuu Ministirri Geejjibaa Jibuutii obbo Moowusaa Mahaammadi dubbatanii jiru.

Maddi:- Ministeera geejjibaati

Facebook Comments