Murtee Mana Maree Ministeerotaa

OBN Onko 30, 2012– Manni Maree Ministeerotaa walga’ii idilee 75ffaa taa’een murteewwan gara garaa murteesse.


Wixinee dambii ittiin bulmaata Raayyaa ittisa biyyaa kanaan duraa lakkoofsa 385/2008 fooyyessuuf, Ministeerri Raayyaa Ittisa biyyaa qopheessuun mana marichaaf dhiyeesserratti mari’atee, galteewwan muraasa erga itti dabalee booda akka hojiirra oolu murteessera.
Dambii hundeessituu Faawundeeshinii Raayyaa Ittisa Biyyaa Ministeerri Raayyaa Ittisa Biyyaa qopheessuun dhiheesserratti mari’atee, hojiirra akka oolu murteessera.
Manni Maree Ministeerotaa wixinee labsii naamusa sirna bulchiinsa federaalaa Abbaan Alangee Waliigalaa Federaalaa qopheesserratti mari’atee galteewwan dabalataa ida’uun akka ragga’uuf Mana Maree Bakka Bu’oota Ummataatif ergeera.
Tamsa’a haasaa jibbiinsaa fi odeeffannoo sobaa ittisuu fi to’achuuf wixinee labsii Abbaan Alangee Waliigalaa Federaalaa qopheesserrattis mari’atee galteewwan sirreeffamaa dabaluun akka ragga’uuf Mana Maree Bakka Bu’oota Ummataatti dabarseera.
Kanamalees wixinee labsii mootummaan FDRI fi Riippabliikni Jibuutii sarara ujummoo gaazii uumamaa dabarsuuf waliigalanirratti mari’atee akka ragga’uuf Mana Maree Bakka Bu’oota Ummataatti qajeelcheera.

Facebook Comments