ODP’n yaa’ii ariifachiisaa guyyoota lamaaf Adaamaatti taa’een ajandaawwan Riifoormii Paartichaa fi walitti makamuu Paartii Badhaadhinaa irratti gadi fageenyaan erga mari’atee booda sagalee guutuun mirkaneessee jira.

ODP’n yaa’ii ariifachiisaa

ODP’n yaa’ii ariifachiisaa guyyoota lamaaf Adaamaatti taa’een ajandaawwan Riifoormii Paartichaa fi walitti makamuu Paartii Badhaadhinaa irratti gadi fageenyaan erga mari’atee booda sagalee guutuun mirkaneessee jira.

Akkuma yaadatamu yaa’ii idilee 9ffaa ODP Fulbaana 2011 magaalaa Jimmaatti taa’ame irratti gaaffii fi fedhii ummata keenyaa karaa waaraan guutuuf, injifannoo ummanni Oromoo wareegama baroota dheeraan booda gonfate harka bulchuuf akkasumas boqqonnaa haaraatti ceesisuun dhimma murteessaa akka ta’e irratti waliigalamee ture.

Yaa’ii seena qabeessa Jimmatti taa’ame irratti falaasama haaraa siyaasni keenya ittiin gaggeeffamu qopheessuu fi riifoormii Paaartii gaggeessuun dhimma murteessaa akka ta’e mari’achuun sagalee guutuun murtee dabarsuun isaa ni yaadatama .

ADWUI yaa’ii 11ffaa magaalaa Hawaasaatti taa’een , dhimmi riifoormii Paartii qorannoo irratti hunda’ee akka raawwatamu murteessuun isaas ni yaadatama.
Yaa’ii kun riifoormichi akka raawwatamu manni maree ADWUI akka raawwatu bakka bu’ummaa kennee ture.
Manni maree ADWUI kallattii kenname fudhachuun riifoormiichi qorannoo hayyootaan deeggaramee akka raawwatamu taasisee jira.

Bu’aa qorannichaas miseensonni koree hojii raawwachiiftuu fi koree giddu galeessaa ODP irratti mari’achuun garaagarummaa tokko malee raggaasisee ture.
Koreen hojii raawwachiiftuu ADWUI kallattii yaa’ichaa fudhachuun dhimma walitti makamuu Paartichaa barbaachisaa fi murteessa ta’uu isaa waan itti amaneef mirkaneessee jira.

ODP yaa’ii ariifachiisaa guyyoota lamaaf Adaamaatti taa’een ajandaawwan riifoormii Paartichaa fi walitti makamuu Paartii Badhaadhinaa irratti gadi fageenyaan erga mari’atee booda sagalee guutuun mirkaneessee jira. Baqqalaa Irreetu gabaase.

Facebook Comments