Paartii Haarawatti makamuu kan hin feene miseensa ADWUIs tahe, kan tumsitoota hin hafa malee sagalee caaluun wanti murtaa’u hin jiru jedhame.

Paartii Haarawatti makamuu kan hin feene miseensa ADWUIs tahe, kan tumsitoota hin hafa malee sagalee caaluun wanti murtaa’u hin jiru jedhame.

Paartii Haarawatti makamuu kan hin feene miseensa ADWUIs tahe, kan tumsitoota hin hafa malee sagalee caaluun wanti murtaa’u hin jiru jedhame.

Paartii haarawa umamu keessatti miseensa ADWUI tahe paartiin tumsuu kamiyyuu yoo walitti makamuu hin fedhu tahe,makamuu keessaa hafa malee dhimmi sagalee caaluun murtaa’u akka hin jirre Waajjirri Adda Dimookraatwa Warraaqsa Ummatoota Itophiyaa beeksiseera.

Addi Bilisa Baasaa Ummata Tigraay Waggoota sadan darbaniif wayita qorannoon geggeeffamaa ture mormiin dhyeesse akka hin jirree fi hinumaayyuu qoranicha deeggraa fi qajeelchaa turuunsaa ibsameera.

Waajjira ADWUI, Wiirtuu Ijaarsa Sirna Dimookraasitti qindeessaan damee qorannoo fi qo’annoo Dr.Tamsgeen Burqaa akka TOI tti himanitti, biyyoota sirna Federaalizimiin bulan kanniin akka Hindii,Siwizarlaand,Beeljiyam fi Naayijeeriyaatti paartileen akka biyyaaleessaatti gurmaa’u.

Maqaa Addaatiin kan ture ADWUI heera mootumaarra kan taa’e muldhata ummata hawaas-diinagdee tokko ijaaruuf jedhu milkeessuuf rakkachaa turusaas himan.

Amma yaada qinda’een biyyaa bulchuuf ADWUI akka Paartii Biyyaaleessaa walitti makame tokko tahuuf fiixeerra gaheeras jedhan Dr.Tamsgeen.

Walitti makamuun kunis ADWUI keessa dhaabbilee jiran afranii fi paartilee tumsitootaa waliin walumatti paartileen siyaasa Biyyaaleessaa 9n hanga miseensoota isaanii gara gadiitti iftominaan irraatti marii’atanii kan murteessan tahu ibsaniiru.

Hanga ammaatti paartileen saglan gara paartii biyyooleessaatti cehuuf marii gochaa akka jiran ibsanii,akkaata qoratameen paartilee hunda keessatti hanga koree jiddu galeessaatti fudhatama argachusaas eeraniiru.

ADWUI paartii tarkaanfataa ijaa ta’eef, yeroo hunda falmii fi qeeqa kan godhu ta’uu Dr.Tamsgeen himaniiru.

Facebook Comments