Qulqullinni dammaa kan waldarbu yeroo muramuufi isaan booda tahuun himame .

Qulqullinni dammaa kan waldarbu yeroo muramuufi isaan booda tahuun himame .

Qulqullinni dammaa kan waldarbu yeroo muramuufi isaan booda tahuun himame .

Qulqullinni dammaa gaagura kamiyyuu keessatti walqixa.

Qulqullinni dammaa kan waldarbu yeroo muramufi erga muramee booda meeshaa itti kuufamu keessatti.

Daldalaanis faayidaa hinmalle argachuuf jecha dammatti wantoota adda addaa makuun qulqullinni dammaa akka hir’atu taasisaa jira.

Akka biyyaatti laaboraatoriin qulqullina dammaa mirkaneessu hanqina waan qabuuf gara fuulduraatti hanqina laaboraatoorii kana furuun dhimma xiyyeeffannaa guddaa barbaadu ta’uu Ittigaafatamaan Giddugala Qorannoo Kanniisa Hoolataa Dr. Zawuduu Araarsoo dubbataniiru.

Dr. Zawuduun akka jedhanitti, giddugalichi teeknooloojiiwwan damma gaagura aadaafi ammayyaa keessaa ba’e ittiin qulqulleessan kalaquun qonnaan bulaa bira akka gahan taasisaa jira.

Teeknooloojiin kun qonnaan bulaan damma nyaataafi gabaaf oolu qulqullinaan akka walitti qabu taasisuudhaan damma gatii fooyya’aatti akka gurguratu taasisaa jira.

Qulqullina dammaa omisha boodaa fooyyessuudhaafis yaaliiwwan adda addaa taasifamaniiru.

Oomishni dammaa baay’ina biqilootaafi yeroo isaan itti daraaran irratti hundaa’a kan jedhan Doktar Zawuduun, haaluma kanaan Itiyoophiyaatti waggaatti yeroo tokkoo hanga sadiitti damma omishuun ni danda’ama jedhaniiru.
DhPI irraa odeefanne.

Facebook Comments