Rakkoolee ummatni kaasu mootummaan furuuf hojjechaa jira

Rakkoolee ummatni kaasu mootummaan furuuf hojjechaa jira.

Rakkoolee ummatni kaasu mootummaan furuuf hojjechaa jira jedhan Sadarkaa pireezidantii Itti Aanaatti Qindeessaan Kilaastara Misooma Qonnaa Dr Girmaa Amantee

Konfaraansii nageenyaa magaalaa Gobbaatti ta’ameen, ummata oromoo amantaan qoqqooduuf tooftaa nyaapni itti fayyadamaa jiru irratti dammaquun tokkummaasaanii kan eeggatan ta’uu qaamoleen hawaasa garaagara magaalichaa himaniiru.

Marii hawaasaa kanarratti kan argaman Sadarkaa pireezidantii Itti Aanaatti Qindeessaan Kilaastara Misooma Qonnaa Dr Girmaa Amantee hawaasa magaalichaa caasaalee nageenyaa waliin ta’uun tibba rakkoon nageenyaa mudatetti nageenya ofii eeggate galateeffataniiru.

Jiraattonni kunniin, rakkoo nageenya biyyattiitif sababa ta’aa kan jiru meeshaalee seeran alaa manneen amantaa tokko tokkotti argamu too’achuu fi seerattis dhiyeessuf xiyyeeffannoon kennamuu qaba jedhaniiru.

ol’aantummaa seeraa fi fayyadamummaa ummataa mirkaneessuf xiyyeeffannoon kennamu jabaachuu qabaas gaafatan.

Rakkoolee ummanni kaasaa jiru furuuf mootummaan hojjechaa jiraachu kan himan Dr Girmaa Amantee, hawaasnis qaama furmaataa ta’uu qaba jedhaniiru. Mohammad Awwal Qaasimtu gabaase.

Facebook Comments