“walhubannaa fi ogummaan yoo tarkaanfanne fuuldureen keenya ifaadha”

"walhubannaa fi ogummaan yoo tarkaanfanne fuuldureen keenya ifaadha"

Konfiraansii Nageenyaa mataduree “walhubannaa fi ogummaan yoo tarkaanfanne fuuldureen keenya ifaadha”jedhuun Magaalaa Laga Xaafoo Laga Daadhiitti taa’ame.

Kaayyoon Konfiraansii kanaa jijjiramni dhufee akka hin gufanneef ummanni tokkummaa isaa cimsuun nageenya tikfachuun gahee irra eegamu akka bahatuuf ta’uu, Kantiibaan Magaalaa Laga Xaafoo Laga Daadhii Adde Habiibaa Siraaj ibsaniiru.

Namoonni marii kanarratti hirmaatanis nageenya naannoo isaanii eeggachuun jijjirama jiru itti fufsiisuuf gahee isaanii kan bahaan ta’uu dubbataniiru.

Mootummaanis olaantummaa seeraa kabachisuu irratti ciminaan hojjechuuf qaba jedhaniiru.Girmaa Hundeetu GabaasE.

Facebook Comments