Warshaan Biqilaa Asallaa omisha hanqina garbuurraatti isa muudachaa ture furachuuf qonnaan bultootaa aanaalee Godina Arsii 13 waliin hojjechaan jira jedhe.

Qonnaan bultootaa aanaalee Godina Arsii 13 waliin hojjechaa jirra jedhame.

Warshaan Biqilaa Asallaa omisha hanqina garbuurraatti isa muudachaa ture furachuuf qonnaan bultootaa aanaalee Godina Arsii 13 waliin hojjechaan jira jedhe.

Qonnaan bultoonni Aanaa Digaluu fi Xiijjoo omisha garbuu biiraaf ta’u karaa waldaalee bu’uraa isaantiin Yuuniyaniitti gugurachaa jirra jedhan.

Warshaan Biqilaa Asallaa waggaatti garbuu Biiraa kuntaala kuma dhibba jaha qonnaan bultoota aanaalee godinoota Arsii fi Baaleetiin omishamanirraa argaman biqilchuun warshaalee biraatiif dhiyeessa.

Hanqina Omishaa bara darbe qunname furuuf Godina Arsii aanaalee 13 garbuu Biiraa oomishun beekaman waliin walitti dhiheenyaan hojjeechaa akka jiran hojii gaggeessaan Warshaa Biqilaa Asallaa Obbo Abarraa Makonniin himaniiru.

Qonnaan bultoonni galteewwan qonnaa kanniin akka qorichaa fi xaa’oodhaaf fayyadamaniif birriin miiliyoona 56 ramadamuus himaniiru.

Qonnaan bultoonni garbuu biiraa kilaastariin akka oomishan godhamuusaatiin callaan garbuu kuntaala miiliyoona tokkoo ol akka abdatamu, itti gaafatamaan waajjira Qonnaa fi Qabeenya Umamaa Godina Arsii, Obbo Abbaabuu Waaqoo dubbataniiru.

Ripportara keenya Nageessoo Galchuutu Asallaarraa gabaase.

Facebook Comments