Wiixineen labsii Itti gaafatamtoonni, maatiiwwani fi ogeeyyoonni ittii gaafataman wiixineeffame-Minsteera Barnootaa

OBN Sad. 10,2012-Wiixineen labsii maatiwwan ijoolleesaani gara mana barnootaa hin ergine,ogeeyyootaa fi itti gaafatamtoota qulqullina barnootaa eegsisuun hin mirkaneessine haala itti gaafatamu danda’an wiixineeffamusaa Ministeerri Barnootaa beeksise.

Ministeerichatti, Daareektarri Tajaajilaa obbo Yooseef Shifarraaw, labsiin wixinichaa sababa dhibee, dhaabbilee barnootaa jiraachuu dhabuu, ykn buqqaatiin alatti, maatiiwwan/guddistoonni ijoolleesaanii barnoota sadarkaa 1ffaa hin galchine ykn akka hingalle kan dhorkan, itti gaafatamtootaa fi ogeeyyoota qulqullina barnootaa hin eegsisnee irratti seera yakkaatiin kan gaafataman tahuu himaniru.

Mootummaan daa’imman kamu barnoota waliigalaa akka argatan itti gaafatamummaa duraa akka qabuu kan himan obbo Yooseef, sadarkaa biyyaatti qulqulinnii barnootaa sadarkaa eggame gadiitti yoo gadii bu’e qaamooleen sadarkaa Feederaalaa hanga gaditti jiran hoggantoonni bulchiinsaa,daareektarroonni Manneen barnootaa fi barsiisoonni kan itti gaafataman tahuu himaniru jedha Dhaabbanni Pireesii Itoophiyaa.

Daarekarri mana barnootaa barattoonni baruumsaa gahan barnoota isaanii hordoofaa jiraachuu fi addaan kutu dhabu isaanii akkasumas daa’imman uumriin isaanii barnootaaf gahan galmeessanii qabachuu dirqama akka qabuu wiixinicharratti ibsameera jedhan Obbo Yooseef.

Akka ibsa obbo Yooseefitti, kaayyoon labsii wiixinee kanaa, barattoonni jireenya fuulduuraa fi barnoota isaaniif fedhii akka qabaataniif, beekumsaan qopheessuu, miira itti gaafatamuummaa hawaasaa akkasumas miira jaalala biyyaa, kabaja hojii, ilaalchaa garaagarummaa jiruu akka kabajan akkasumas ilaalchaa dimookraasi fi namummaa akka qabaataniif kaayyeeffamee kan qophaa’ee dha.

Facebook Comments