Gaaffii ummata keenyaa dhalootni itti wareegame lakkaa’anii deebisuun, akkasumas jijjiirama hunda galeessa biyya keenya keessatti eegalamee jiru fiixaan baasuun dhimma murteessaa ta’uu ibsan Dr Abiyyi Ahimad.

Gaaffii ummata keenyaa dhalootni itti wareegame lakkaa’anii deebisuun

Gaaffii ummata keenyaa dhalootni itti wareegame lakkaa’anii deebisuun, akkasumas jijjiirama hunda galeessa biyya keenya keessatti eegalamee jiru fiixaan baasuun dhimma murteessaa ta’uu ibsan Dr Abiyyi Ahimad.

Ministirri Muummee Dr Abiyyi Ahimad fuula feesbuukii isaanirratti ibsa kennaniin, Jijjiirama amma biyya keenyatti eegalame yaadaa fi gurmaa’ina paartii moofaa kanaan dura ummata keenyaarra miidhaafi dararaa guddaa gahaa ture qabannee tarkaanfachiisuun rakkisaa dha.

Waan ta’eefis gurmaa’inaafi ilaalcha moofaa sana awwaaluun paartii yaadaafi gurmaa’ina haaraa qabu, gaaffii ummata keenyaa lakkaa’ee qabatee qabsaa’uun hirmaannaafi fayyadamuummaa ummata keenyaa hunda galeessa mirkaneessuu danda’u, federaalizimii dhugaa lafa qabsiisu akkasumas gaaffiiwwan ummatni keenya yeroo dheeraaf itti wareegamaa ture ariitiidhaan deebisuu danda’u ijaaruun murteessaadha.

Bu’uuruma kanaan yaa’ii Idilee 9ffaa ODP bara darbe magaalaa Jimmaatti geggeeffameerratti dhimmi barbaachisummaa riifoormii paartii bal’inaan erga irratti marii’atamee booda sagalee guutuun mirkanaa’ee jira. Yaa’ii idilee ADWUI 11ffaa magaalaa Hawaasaatti geggeeffame irrattis barbaachisummaa riifoormii paartiitti amanuun garaagarummaa tokko malee sagalee guutuun murtoon darbee jira.

Haaluma kanaan, qorannoo hayyootni barbaachisummaa riiformii paartiirratti geggeessaa turan erga xumuramee booda, akka ODPtti dura taa’aa fi I/aanaa dura taa’aan ODP yeroo lama, miseensotni koree hojii raawwachiiftuu ODP yeroo lama, miseensotni Koree giddu galeessa ODPs yeroo lama bal’inaan dhimmicha irratti marii’achuun barbaachisummaa riifoormii paartiirratti garaagarummaa tokko malee walii galamee jira.

Dabalataanis sadarkaa koree hojii raawwachiiftuu ADWUIfi mana maree ADWUItti mariin irratti geggeeffamee ragga’ee jira. Xumura irrattis seeraafi hojmaata eeguudhaan yaa’ii ariifachiisaa ODP tibbana magaalaa Adaamatti geggeeffamerratti ijaaramni Paartii Badhaadhinaa akka dhugoomu sagalee guutuudhaan murtaa’ee jira.

Dhimmi hundeeffama paartii badhaadhinaa sadarkaa hundatti marii gahaan irratti godhamee, namni yaadaafi qeeqa qabu karaa dimokraatawaa ta’een dhiyeessee erga irratti marii’atamee walii galamee booda seeraafi hojmaata barbaachisu hunda guuttatee kan raawwatamedha.

Paartiin Badhaadhinaa kaayyoon hundeeffama isaa gaaffii sabni keenya barootaaf wareegama itti kaffalaa ture lakkaa’amnii deebii akka argatan godhuudha. Kanammoo Paartiin Badhaadhinaa lakkaa’ee sagantaasaa keessatti qabatee jira.

Tibbanas gaaffiiwwan gurguddoon ummata keenyaa kan akka Afaan Oromoo afaan hojii federalaa akka ta’u, siidaa yaadannoo qeerroo ijaaruuf missiraachoo labsee jira. Gaaffiiwwan ummata keenyaa federaliizimii dhugaa ijaaruu, hirmaannaafi fayyadamummaa haqa qabeessa gulantaa hundatti argachuu, dhimmi daangaafi kanneen biroos yeroo gabaabaa keessatti lakkaa’amanii kan deebii argatan ta’a.

Egereen Oromoofi Biyya Keenyaa Paartii Badhaadhinaa Waliin Ifa!

Facebook Comments